Deklaracja dostępności
O mieście

Strategia Rozwoju Miasta

Strategia Rozwoju Miasta powstała z inicjatywy Burmistrza Władysława Biedy. W procesie przygotowania strategii brało udział wiele zespołów, od których wymagano, aby dokument został wypracowany, aby toczona była dyskusja nad szansami i kierunkami rozwojowymi Limanowej w kontekście zmian zachodzących w gminach sąsiednich, subregionie sądeckim oraz całym Województwie Małopolskim.

Dobra strategia jest wielką pomocą w prowadzeniu długofalowej polityki rozwoju regionu, współcześnie strategia to warunek konieczny, aby wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju regionu. Istnienie strategii, wytyczenie celów i zadań to podstawa ubiegania się i pozyskiwania pozabudżetowych środków w tym środków unijnych.

Wizja strategii przedstawia Limanową jako:

miasto dobrego życia, dbające o mieszkańców, zapewniające wysokie standardy świadczenia usług oraz wdrażające innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji miasta z poszanowaniem przestrzeni i potrzeb uczestników życia publicznego. Miasto wykorzystujące i rozwijające swoje atuty i potencjały, inspirujące do działania i aktywności swoich mieszkańców.

Zidentyfikowane zostały obszary strategicznego działania, w których planowany jest rozwój Miasta Limanowa:
Obszar 1. LIMA[NOWE] MIASTO
Obszar 2. LIMA[NOWA] PRODUKT TURYSTYCZNY
Obszar 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Obszar 4. REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Na podstawie wyznaczonych obszarów strategicznego działania, określone zostały cele strategiczne każdego obszaru, cele operacyjne w ramach celów strategicznych oraz działania i inicjatywy planowane do podjęcia w celu realizacji wizji rozwoju Miasta Limanowa do roku 2020.

Obszar 1. LIMA[NOWE] MIASTO lub LIMA[NOWA] STRONA MIASTA

Cel strategiczny:
Nadanie miastu nowych funkcji

Cel operacyjny 1:
Stworzenia w Limanowej przestrzeni dobrego życia – „SlowCity”

Cel 1.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. zwiększania jakości infrastruktury ochrony środowiska (ujęcie wody konsumpcyjnej, sieć wodociągowa, stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków);
1.2. inicjowania, zachęcania i inwestowania w systemy zarządzania energią oraz odnawialne źródła energii;
1.3. udoskonalania miejskiej infrastruktury publicznej (zieleń, place zabaw, obiekty spotkań towarzyskich, usuwanie barier architektonicznych);
1.4. dalszego „otwierania” miasta na mieszkańców, udostępniania dotychczas nieudostępnionych potencjałów i przestrzeni;
1.5. podnoszenia standardu i wdrażania nowych narzędzi dla komunikacji z mieszkańcami;
1.6. eksponowania tradycji, rzemiosła i produktów lokalnych;
1.7. promowania „Limanowej Gościnnej” jako ważnej cechy miasta
1.8. tworzenia warunków infrastruktury publicznej i gospodarczej zapewniającej rozwój zawodowy i bezpieczeństwo społeczne

Cel operacyjny 2:
Podniesienie konkurencyjności Limanowej poprzez utworzenie lokalnego ośrodka funkcjonalnego

Cel 2.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1. zdiagnozowania powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otoczenia Miasta Limanowa
2.2. badania wspólnych kierunków rozwojowych wynikających z diagnozy powiązań
2.3. opracowywania planów działania dla zidentyfikowanych kierunków rozwojowych
2.4. powołanie partnerstwa Limanowskiego Ośrodka Funkcjonalnego
2.4. uspójnienie zapisu planistycznego dla jednostek samorządu terytorialnego przystępujących do partnerstwa
2.5. wspólnego planowania rozwijania konkurencyjności partnerstwa
2.6. tworzenia i organizacji nowych instrumentów rozwojowych

Obszar 2. LIMA[NOWA] PRODUKT TURYSTYCZNY

Cel strategiczny:
Lima[nowa] produktem turystycznym wzmacniającym markę Małopolski

Cel operacyjny 1:
Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej, rekreacyjnej, kulturalnej i przestrzeni spędzania czasu wolnego

Cel 1.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. rozwijania i podnoszenia standardu bazy noclegowej;
1.2. modernizacji i renowacji obiektów agroturystycznych;
1.3. turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowanie Potoku Starowiejskiego i Jabłonieckiego
1.4. kompleksowego zagospodarowania i systematycznego udostępnienia „potencjału ekstremalnego” Miejskiej Góry
1.5. inwestowania w zieloną infrastrukturę turystyczną Limanowej
1.6. tworzenia infrastruktury rekreacyjnej i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży
1.7. utworzenia lokalnej trasy turystycznej (trasy spacerowe, biegowe, rowerowe, narciarstwa biegowego),

Cel operacyjny 2:
Zbudowanie turystycznych kompetencji miasta

Cel 2.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1. tworzenia i rozwijania oferty markowych produktów turystyki rekreacyjnej, aktywnej i pielgrzymkowej;
2.2. identyfikowania, wspierania rozwoju i promowania produktów lokalnych
2.3. włączenia produktu Lima[nowa] do regionalnej i ogólnopolskiej informacji turystycznej
2.4. wykorzystania potencjału „transgraniczności” Limanowej i funkcjonowania w sieci miast partnerskich
2.5. wdrożenia w strukturze samorządu zasad wysokiego standardu świadczenia usług turystycznych

Obszar 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel strategiczny:
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Limanowej

Cel operacyjny 1:
Wsparcie rozwoju przedsiębiorców regionu celem zwiększenia ich potencjału produkcyjnego, usługowego i konkurencyjnego

Cel 1.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. przygotowania terenu i utworzenia limanowskiej strefy gospodarczej
1.2. infrastrukturalnego wsparcia procesu tworzenia i rozwoju istniejących firm z sektora MŚP (uzbrojenie terenów, niezbędne korekty układu komunikacyjnego obszaru inwestycyjnego, budowę niezbędnej infrastruktury biznesowej, w tym produkcyjnej i usługowej)
1.3. tworzenia sieci wsparcia merytorycznego i współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze limanowskiej strefy gospodarczej
1.4. zapewnienia organizacji i funkcjonowania instrumentów finansowych wspierających działalność przedsiębiorstw limanowskiej strefy gospodarczej
1.5. organizacji sprawnej struktury zarządzającej limanowską strefą gospodarczą

Cel operacyjny 2:
In corpore – stworzenie warunków i nawiązanie współpracy pomiędzy sektorami samorządu, nauki i biznesu

Cel 2.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1. organizowania stałych form współpracy poruszającej kwestie innowacyjności, nowych technologii oraz kreowania możliwości badawczych i rozwojowych w partnerstwie samorządu – środowisk naukowych – przedsiębiorców
2.2. promowania potencjału gospodarczego Limanowej i przedsiębiorstw o ponadregionalnej skali działania
2.3. wspierania przedsiębiorstw i tworzenia warunków dla podejmowania wspólnych inicjatyw podnoszących konkurencyjność Limanowej
2.4. tworzenie zachęt dla inwestowania w Limanowej przez firmy branży turystycznej

Cel operacyjny 3:
Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości

Cel 3.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
3.1. promowania i rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców
3.2. wsparcia w poszukiwaniu i organizowaniu źródełrozpoczęcia działalności
3.3. wspierania nowopowstających przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwijania aktywności gospodarczej
3.3. organizowania wydarzeń typu Business Show, Success Show promujących lokalne osiągnięcia w biznesie

Obszar 4. REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ


Cel strategiczny:
Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców

Cel operacyjny 1:
Uporządkowanie funkcjonalności przestrzeni publicznej, gospodarczej i środowiska

Cel 1.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. adaptacji obiektów infrastrukturalnych do funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
1.2. integrowania wielofunkcyjności budynków użyteczności publicznej
1.3. poprawy dostępności usług opieki zdrowotnej dla mieszkańców
1.4. zwiększenia poziomu estetyki budynków i przestrzeni miejskiej
1.5. inwestowania w podniesienie jakości podstawowej infrastruktury komunalnej

Cel operacyjny 2:
Podniesienie standardu komunikacyjnego i transportowego w mieście

Cel 2.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1 wspierania budowy szybkiej kolei na linii Kraków – Limanowa – granica państwa
2.2. reorganizacji i poprawy stanu układu komunikacyjnego /wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, powiązania z głównymi szlakami komunikacyjnymi w regionie, nawierzchnie dróg, chodniki, oświetlenie/
2.3. tworzenia spójnych przestrzeni parkingowych
2.4. utworzenia wysokiej jakości systemu organizacji transportu i zarządzania ruchem na i poza obszarem miasta

Cel operacyjny 3:
Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych towarzyszących procesowi starzenia się społeczeństwa

Cel 3.
realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
3.1. podniesienie standardu opieki nad osobami starszymi (wiek 60+)
3.2. wypracowanie nowego modelu form i metod opieki domowej nad osobami starszymi
3.3. tworzenia infrastruktury i atrakcji przestrzennych dla osób starszych
3.4. udostępniania amatorskiej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla rozwoju kondycji ruchowej i psychicznej osób starszych
3.5. reaktywacji potencjału społecznego osób starszych i ponownego wykorzystania go w społeczeństwie

Strategia Rozwoju Miasta Limanowa powstała we współpracy z krakowskim Centrum Doradztwa Strategicznego odbyły się warsztaty, w których udział wzięli liderzy lokalni: przedstawiciele władz lokalnych, radni, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele życia publicznego, sektora biznesu i organizacji społecznych. Ustalono trzy priorytetowe kierunki rozwoju tj:

po pierwsze, aby była narzędziem rozwoju w czasie możliwym do wyobrażenia; nie było naszą ambicją zaplanowania pakietu konkretnych zadań inwestycyjnych do realizacji w najbliższych latach. Jako samorząd dysponujemy już narzędziami dla planowania operacyjnego – to wieloletnie prognozy finansowe i zadaniowe budżety roczne. Tak kierowałem pracami zespołu współpracowników, aby uzyskać wiedzę dotyczącą możliwych i jak najbardziej optymalnych dla Limanowej kierunków rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym niż dwa, trzy lata. Ze względu na fakt zaplanowania rozwoju województwa do roku 2020, również i my przyjęliśmy taki okres obowiązywania nowego dla Limanowej planu strategicznego;

po drugie, aby w swych rozwiązaniach uwzględniała zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (wprowadzanie obszarów funkcjonalnych, jako nowego narzędzie rozwoju samorządów) oraz założeń dotyczących krajowej i regionalnej polityki rozwoju wobec miast. Jak wskazują dokumenty o charakterze strategicznym, w najbliższych dziesięcioleciach miasta staną się głównymi ośrodkami rozwoju w kraju, to od obszarów miejskich zależeć będzie w sposób bezpośredni jakość życia w otoczeniu miast. Wydaje się, że każde z miast – tych dużych, o strategicznym znaczenia dla kraju, i tych mniejszych konkurujących o swoją pozycję w wymiarze regionalnym – powinno  myśleć o nowych, odważnych, ale osadzonych w naturalnych potencjałach kierunkach rozwojowych. Nowocześnie zarządzanie miasto nie może opierać się o politykę kontynuacji, wyzwań jest zbyt wiele: umiejętność identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych oraz stałe monitorowanie zjawisk społeczno przestrzennych, porządkowanie ładu przestrzennego, tworzenie nowych instrumentów rozwojowych miast to kwestie, dla których podczas prac nad strategią rozwoju poszukiwaliśmy rozwiązań;

po trzecie, aby realizowane podczas prac nad Strategią Rozwoju Miasta Limanowa 2014 – 2020 zadania były mocno osadzone w proces programowania rozwoju regionalnego obejmujące wyznaczenie kierunków rozwoju kraju zarówno w zakresie wydatkowania środków UE jak i planowania przestrzennego, a także przez Województwo Małopolskie w wymiarze regionalnym (prawne, programowe i proceduralne przygotowanie regionu do absorpcji planowanych dla Małopolski środków europejskich). Aby podejmowane w ramach strategii działania nie dotyczyły tylko formalnego opracowania dokumentu pn. strategia rozwoju miasta, ale pozwalały wypracować sposób myślenia o rozwoju Miasta w kontekście roku 2020.

Pliki do pobrania

Wróć do góry