Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Urzędu Miasta Limanowa

URZĄD MIASTA LIMANOWA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.miastolimanowa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • część zamieszczonych na stronie publikacji, w szczególności plików PDF, może nie być dostępna cyfrowo w całości
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Limanowa i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych

Wyłączenia

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia na stronie www.miastolimanowa.pl

 • Strona internetowa www.miastolimanowa.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169)
 • Strona www.miastolimanowa.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA
 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść o stosunku jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1
 • Strona posiada możliwość przełączenia w tryb wysokiego kontrastu, w dwóch wersjach
 • Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Górlińska-Leśniak.
 • E-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
 • Telefon: 18 337 20 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Limanowa
 • Adres: ul. Jana Pawła II 9
  34-600 Limanowa
 • E-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
 • Telefon: 18 337 20 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
Do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od strony ulicy Jana Pawła II, natomiast drugie od strony parkingu znajdującego się za budynkiem Urzędu Miasta Limanowa. Przy wejściu od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków.
Sekretariat znajduje się na II piętrze (pok.301). natomiast dziennik podawczy na parterze, przy wejściu od strony ulicy.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
Na parkingu za Urzędem Miasta Limanowa wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
– PJM (POLSKI JĘZYK MIGOWY)
– SJM (SYSTE, JĘZYKOWO – MIGOWY)
SKOGN (SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ OSÓB GŁUCHONIEMYCH).
Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany wyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.
Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Do budynku Urzędu Miasta Limanowa można wejść z psem asystującym.

Wróć do góry