Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity z dnia 14 września 2022 r., Dz. U. z 2022 roku poz.2000 ze zm. ), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. z dnia 7 kwietnia  Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami)  Burmistrz Miasta Limanowa  zawiadamia  strony postępowania , że postanowieniem  z dnia 29.03.2023 zawiesił  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia   polegającego na „ Przebudowie   istniejącego jazu stałego i dennego ujęcia wody na rzece Łososinie  w jej km 33+513  wraz z modernizacją na jaz ruchomy powłokowy w miejscowości Limanowa , woj. małopolskie  na działce nr ew. ½  obręb ewidencyjny  1 jednostka ewidencyjna Limanowa”  do czasu przedłożenia  raportu  o oddziaływaniu w/w  przedsięwzięcia na środowisko.

Z  treścią  w/w postanowienia  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II  9  w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 305.

Doręczenie stronom w/w  postanowienia   uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa  w budynku przy ul. M. B. Bolesnej18B w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego Zarządu  Osiedla  Łososińskiego.
Wróć do góry