Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Uchwały

Uchwała Nr XIII.74.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Limanowa

Uchwała Nr XIX.117.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie uchylenie uchwały Rady Miasta Limanowa nr XIII.75.19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXII.137.20 Rady Miasta Limanowa w sprawie zmiany uchwały Nr XX.125.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Limanowa

Uchwała Nr XX.125.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Limanowa

Uchwała Nr XX.124.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX.116.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Miasta Limanowa

Uchwała Nr XIX.115.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę

Uchwała  Nr XIX.114.19 Rady Miasta Limanowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wróć do góry