Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Deklaracje i wnioski

Opłaty powinny być wnoszone terminowo na konto wskazane w informacji, które będą dostarczone do mieszkańców.
Terminy opłat za poszczególne kwartały:
I kwartał – do 15 marca
II kwartał – do 15 czerwca
III kwartał – do 15 września
IV kwartał – do 15 grudnia

Termin uiszczenia opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
Za cały rok – do 15 września

Uwaga!
Mieszkańcy są również zobowiązani do złożenia kolejnej deklaracji każdorazowo w przypadku zaistnienia zmiany, tj. innej liczby mieszkańców. Na bieżąco będzie prowadzona weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz egzekwowanie należnych opłat.

UCHWAŁA Nr XLVIII/320/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

Wróć do góry