Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dodatek węglowy – informacja dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że w siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 11 można już składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski będzie można składać do dnia 30 listopada w formie tradycyjnej (papierowo) oraz elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub  do pobrania TUTAJ

Należy pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a także jego podpisaniu. Prosimy, żeby wpisać we wniosku adres poczty elektronicznej – na który zostanie Państwu wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, informujemy o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

(inf.: MOPS Limanowa)

Wróć do góry