Deklaracja dostępności
O mieście

Miasto Limanowa w gronie najlepszych gmin w Polsce za 2021 rok w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

Miasto Limanowa znalazło się na 7 miejscu w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2021 w Kategorii Gmin Miejskich. Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka.

Wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2021, którego parterem od wielu lat jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego miały miejsce w siedzibie Sejmu RP. Ranking powstał w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska, a uwzględniał on wszystkie polskie miasta i gminy.

Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Grafika prezentująca 10 czołowych samorządów w podziale ze względu na charakter administracyjny:

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:

 • wydatki majątkowe inwestycyjne per capita
 • wydatki na transport i łączność per capita
 • procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST
 • procentowy udział wydatków przeznaczonych na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST
 • procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST
 • liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców
 • liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców
 • liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców
 • napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców
 • odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców
 • liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców
 • odsetek radnych z wyższym wykształceniem
 • odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową
 • odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną
 • odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków

(źródło: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego)

 

 

Wróć do góry