Deklaracja dostępności
O mieście

Dotacja od Wojewody Małopolskiego na wykonanie dokumentacji geologicznej osuwiska przy ul. Walecznych

Miasto Limanowa otrzymało informację o przyznaniu dotacji od Wojewody Małopolskiego na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwiska przy ul. Walecznych. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, samorząd uruchomił procedurę, która wyłoni wykonawcę opracowania projektu geologicznego osuwiska.

Zaraz po uaktywnieniu się osuwiska przy ul. Walecznych co miało miejsce w połowie września ub. roku samorząd Miasta wystąpił do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej istniejącego osuwiska. Po uaktualnieniu Karty Osuwiskowej Miasto wystąpiło do  Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków o jego rekomendację do realizacji – co nastąpiło i  pozwoliło  Miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej. Środki te w wysokości 64 tys. złotych  czyli 80% całości kosztów zostały przyznane i Miasto mogło uruchomić procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy opracowania projektu geologiczno – inżynierskiego osuwiska.
Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej jest pierwszym etapem całej procedury, na bazie której zostanie opracowany projekt wykonania umocnień inżynieryjnych, umożliwiający wykonanie zasadniczych robót budowlanych.

Galeria

Przypomnijmy, że na terenie Miasta Limanowa w ub. roku uaktywniło się także osuwisko przy ul. Paderewskiego, gdzie po pozyskaniu środków od Wojewody w tej samej procedurze, została opracowana dokumentacja geologiczno – inżynierska, co pozwoliło Miastu o wnioskowanie o środki finansowe następnego etapu tj. opracowania projektu wykonania umocnień inżynieryjnych, umożliwiającego wykonanie zasadniczych robót budowlanych.

Osuwisko w ostatnich miesiącach uaktywniło się także przy ul. Bystrej w Limanowej. W lutym br. po wystąpieniu do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie Miasto uzyskało aktualizację Karty Rejestracyjnej uaktywnionego osuwiska, co pozwala samorządowi podjąć starania o wsparcie finansowe od Wojewody na odbudowę tej drogi.

Wróć do góry