Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

Grafika informująca o wypłacie świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł dziennie za osobę nie dłużej niż za okres 60 dni.

Świadczenie będzie wypłacane z dołu (przyznawane będzie do dnia złożenia wniosku po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Wypłata świadczenia za kolejne dni, możliwa będzie po złożeniu nowego wniosku. Świadczenie będzie przysługiwało od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

Do wniosku załącza się:

1)  Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania– dla każdego obywatela odrębnie (dla przykładu: jeżeli w  gospodarstwie domowym przebywa 4 -ech obywateli Ukrainy należy złożyć jeden wniosek i dołączamy 4 szt. Karty osoby przyjętej do zakwaterowania).

2) Dokumenty potwierdzające nadanie numeru PESEL  lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (kserokopie)

We wniosku w polu „Adres  miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” (dla celów weryfikacji powierzchni przypadającej na jednego obywatela Ukrainy tj. nie mniej niż 4 m2 na jedną osobę) konieczne jest uzupełnienie informacji przez wnioskodawcę o rodzaju lokalu (mieszkanie/dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego/ inne- jakie) oraz metrażu udostępnionego zakwaterowanym.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem, numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wnioskodawcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa wart.13 ust.1 ww. ustawy, podano nieprawdę.

Mieszkańcy Miasta Limanowa wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11. Informacje pod nr tel. 18/3371 310.

Do pobrania:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
  2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Karta osoby przyjętej do zakwaterowania)

Podstawa Prawna :

  1. Ustawia z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583);
  2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605);
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 608);
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 654).

 

 

Wróć do góry