Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

grafika - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity: Dz.U.z2020 roku poz.256 ze zmianami),

w związku z art. 73 ust.1 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021r.  Dz.U.z2021.poz.247) Burmistrz Miasta Limanowa

 

zawiadamia  strony

 

–   że na wniosek z dnia 27.07.2021  Powiatu Limanowskiego  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   p.n. „ Przebudowa  obiektu mostowego   JNI 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej  nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach”.

 

Jednocześnie informuję , że pismem z dnia 30.07.2021 Burmistrz Miasta Limanowa  zwrócił się  z wnioskiem  do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej , Regionalnego  Dyrektora   Ochrony Środowiska  w Krakowie –  Wydziału  Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 , art.78 ust.1   cytowanej wyżej ustawy  z dnia 3 października 2008 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

W związku z powyższym  strony postępowania mogą zapoznać się ze złożonymi  materiałami oraz wnosić uwagi w powyższej sprawie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania , w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Na podstawie art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu , w tym adresu elektronicznego.

Stronie  służy  prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37  k.p.a.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu ( art.35 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wróć do góry