Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

grafika - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz.256 ze zmianami),  w związku z art. 73 ust.1 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021r.  Dz. U. z 2021. poz. 247 ) Burmistrz Miasta Limanowa

zawiadamia  strony

–   że na wniosek z dnia 14.04.2021 Pana Marka Sułkowskiego prowadzącego działalność p.n. Firma Produkcyjno – Handlowa Ms Recykling Marek Sułkowski 34- 600 Limanowa  ul. Rzeczna 7 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w przedmiocie   zmiany decyzji znak: ZP.6220.22.2015 z dnia 29.06.2016  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na zbieraniu odpadów złomu oraz przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie istniejącej bazy MZGKiM  Sp. z o.o. znajdującej się  na działce nr ew. 134 obr. ew. 3 przy ul. Rzecznej w Limanowej.

Jednocześnie informuję , że pismem z dnia 11.05.2021 tutejszy organ wystąpił z wnioskiem  do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej , Regionalnego  Dyrektora   Ochrony Środowiska  w Krakowie –  Wydziału  Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 , art.78 ust.1   cytowanej wyżej ustawy  z dnia 3 października 2008 roku.

W związku z powyższym  strony postępowania mogą zapoznać się ze złożonymi  materiałami oraz wnosić uwagi w powyższej sprawie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania , w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Na podstawie art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu , w tym adresu elektronicznego.

Stronie  służy  prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37  k.p.a.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu ( art.35 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wróć do góry