Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

OGŁOSZENIE 

  Burmistrza Miasta Limanowa 

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz uchwały Rady Miasta Limanowa Nr XXXVI.238.21 z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

        z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmujący teren przy ul. Targowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 kwietnia do 26 maja 2021r. w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 305.

Informacje bezpośrednie będą indywidualnie przekazywane wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: sekretariat@miasto.limanowa.pl lub telefonicznie pod numerem 18/ 337-20-54 wew.163. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Limanowa (www.miasto.limanowa.pl). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 20 maja 2021r. w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju nr 207 o godz. 10ºº. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią Covid-19.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” przy ul. Targowej i do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Limanowa w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2021r.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta Limanowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9,
tel. 18 337 20 54 , e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi ,

8)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa e-mail: iod@miasto.limanowa.pl 

 

Wróć do góry