Deklaracja dostępności
O mieście

Dotacje celowe dofinansowane z budżetu państwa

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania  pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz  z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2023 roku w wysokości 70 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 88 000,00 zł

Wartość kwalifikowana 85 000,00 zł

Dofinansowanie: 68 000,00 zł

W ramach zadania wykonano i zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego dokumentację projektowo – budowlaną w ramach zadania:  pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz  z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra  w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2023 roku w wysokości 72 384,00 zł

Całkowita wartość zadania: 93 480,00 zł

Dofinansowanie: 72 384,00  zł

W ramach zadania wykonano i zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego dokumentację projektowo – budowlaną  w ramach zadania:  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”.

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 2 492 620,00 zł

Nazwa zadania:Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+740-0+795,80  m. Limanowa”

Całkowita wartość zadania 3 363 490,17 zł

Wartość kwalifikowana 3 115 775,17 zł

Dofinansowanie 2 492 620,00 zł

W ramach zadania wykonano właściwe prace stabilizujące w ramach zadania  pn.: „Stabilizacja osuwiska  nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+740-0+795,80 m. Limanowa”

Rządowy Program „Aktywna Tablica”

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie zadania publicznego:

– w zakresie wkładu własnego – 1 stycznia 2023 r.

– w zakresie dotacji – od dnia otrzymania dotacji

 1. zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania publicznego – 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z zawartą Umową z dnia 11.08.2023 r. zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, Miasto Limanowa otrzymało dotację celową na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej.

Całkowity koszt – 43.750,00 zł.

Dotacja celowa – 35.000,00 zł

Wkład własny – 8.750,00 zł

Miasto Limanowa realizuje w 2023 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030:

 1. ,,Doposażenie integracyjnego placu zabaw oraz sal lekcyjnych dla ZSP nr 4

Celem dotacji jest doposażenie integracyjnego placu zabaw oraz sal lekcyjnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 41 200,00 zł.

Zadania realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Limanowej

 1. ,,Konferencja pracowników ośrodków pomocy społecznej nt. pracy ze społecznością romską”

Celem dotacji jest sfinansowanie 2-dniowej konferencji OPS w Limanowej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 44 700,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. ,,Asystent społeczności romskiej”

Celem dotacji jest zatrudnienie i koordynacja pracy asystenta społeczności romskiej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 46 000zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Remont łazienki w lokalu przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Dofinansowanie: 30 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 30 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na remont łazienki w lokalu mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w limanowej w którym zamieszkuje rodzina romska.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Słonecznej 1A w Limanowej

Dofinansowanie: 6 500,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 6 500,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę stolarki okiennej w dwóch mieszkaniach przy ul. Słonecznej 1A w Limanowej.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Wykonanie CO w dwóch lokalach mieszkalnych

Dofinansowanie: 80 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na remont poprzez wykonanie instalacji CO, w tym wymianę pieców węglowych na elektryczne w dwóch lokalach mieszkalnych oraz wymianie jednych drzwi w korytarzu przy ul. Słonecznej 1A w Limanowej .

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Remont budynku w Marcinkowicach

 

Dofinansowanie: 25 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 25 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wykonanie remontu na najniższej kondygnacji budynku w Marcinkowicach 292.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2023/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2023, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Senior+” Edycja 2023.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2023 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2023 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr 278/WP/2023/SN zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 102 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  325 992,00 zł.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które  jest częścią POLSKIEGO ŁADU dofinansowane zostaną cztery wycieczki, tj.:

 1. Cztery wycieczki wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej, w tym 1 wycieczka dla klas I-III oraz trzy wycieczki dla klas IV-VIII;
 2. jedna wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej.

Wycieczki zostaną  zorganizowane do końca roku szkolnego 2022/2023 oraz w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 15 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie: 38.922,40 zł

Koszt całkowity: 89.583,00 zł

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła po raz kolejny do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa  od 6.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania wynosi 67 593,66 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 393,66 zł).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Wyżej wymieniony program polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 31.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub
opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2022 roku w wysokości 43 920,00 zł

Całkowita wartość zadania: 54 900,00 zł

Dofinansowanie: 43 920,00 zł

W ramach zadania wykonano i zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego 3 egzemplarze dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania:  pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”.

 

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 121 425, zł

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz  z odbudową drogi ul. Paderewskiego w km 0+720 – 0+770 m. Limanowa”  

Całkowita wartość zadania 156 210,00 zł

Wartość kwalifikowana 151 782,00 zł

Dofinansowanie 121 425,00

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – budowlaną  dla zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz  z odbudową drogi ul. Paderewskiego w km 0+720 – 0+770 m. Limanowa”.

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3

Wsparcie finansowe otrzymały:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Łączna kwota zadania wynosi 26 250 zł z czego 21 000 zł stanowi dotacja.

Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych
w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które  jest częścią POLSKIEGO ŁADU dofinansowane zostaną dwie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Księdza Pułkownika Józefa Jońca w Limanowej oraz trzy wycieczki dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej, które zostaną zorganizowane do 15 grudnia 2022 r.

Dofinansowanie: 53.056,00 zł

Koszt całkowity: 97.835,00 zł

Rządowy Program „Aktywna Tablica”

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie zadania publicznego:

– w zakresie wkładu własnego – 1 stycznia 2022 r.

– w zakresie dotacji – od dnia otrzymania dotacji

 1. zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania publicznego – 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zawartą Umową z dnia 26.08.2022 r. zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, Miasto Limanowa otrzymało dotację celową na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej.

Całkowity koszt – 43.696,00 zł.

Dotacja celowa – 34.946,00 zł

Wkład własny – 8.750,00 zł

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2001 i 2021 roku

Całkowita wartość zadania: 69 800, zł

Dofinansowanie: 55 840,00 zł

W ramach zadania wykonano zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego 3 egzemplarze dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania:  pn. Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2022/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2022, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Senior+” Edycja 2022.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa, diabetologa itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2022 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2022 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr WP-I.946.9.18.2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 97 200,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  312 958,00 zł.

 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – rok 2021

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.8.5.2021  zawartym pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 45 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 48 738,38 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zmniejszenie różnic powodujących wykluczenie społeczne grupy romskiej przy równoczesnym zachowaniu odrębności kulturowej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Asystent społeczności romskiej”.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – rok 2021

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.6.5.2022  zawartym pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 6300,00  zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 7000,00 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie poprawa warunków bytowych mieszkańców ze społeczności romskiej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego” do budynku mieszkalnego w Marcinkowicach 292.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Remont dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w Limanowej

 

Dofinansowanie: 99 400,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 116 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.01.2022r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 31.12.2022r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wykonanie dokumentacji projektowej dla wewnętrznej instalacji gazowej oraz prace remontowe w dwóch lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2022

Zadanie – wsparcie finansowe zadania Program „Opieka 75+”

Urząd Miasta Limanowa otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w gminie w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2022. Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Wysokość dofinansowania nie przekroczy 50 % kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2021 roku i będą one kontynuowane w 2022 roku,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej,

3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 221/WP/2022/OS zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 74 750,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 176 565,00 zł.

Program „Rozwój Pomocy Społecznej” na 2022 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 115  ustawy o pomocy społecznej otrzymała wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem tej dotacji jest dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego.

W ramach zadania będą prowadzone miedzy innymi porady prawne oraz psychologiczne.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 01.04.2022 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 roku.

Zgodnie z umową nr 215/OPS/2022 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa – Burmistrzem Miasta Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 37 680,00 zł. 

Przewidywane środki własne na realizację zadania – to 9 420,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania to 47 100,00 zł.

Miasto Limanowa realizuje w 2022 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030:

 1. ,,Wycieczka integracyjna do Warszawy – 3-dniowa”

Celem dotacji jest zorganizowanie wycieczki do Warszawy dla dzieci romskich i nieromskich.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 32 725 zł.

 1. ,,Ubezpieczenie uczniów romskich”

Celem dotacji jest objęcie ubezpieczeniem uczniów romskich w szkołach i przedszkolach.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 840 zł.

Zadania realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Limanowej

 1. ,,Asystent społeczności romskiej”

Celem dotacji jest zatrudnienie i koordynacja pracy asystenta społeczności romskiej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 44 078 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”

Dofinansowanie wycieczek szkolnych
w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które  jest częścią POLSKIEGO ŁADU dofinansowane zostaną dwie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Księdza Pułkownika Józefa Jońca w Limanowej.

Dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł dotyczy wycieczek realizowanych do końca roku szkolnego 2021/2022, tj.: trzydniowej wycieczki do Warszawy oraz dwudniowej wycieczki do Wrocławia.

Dofinansowanie: 25.000,00 zł

Koszt całkowity: 50.188,00 zł

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż pozyskał dotację, która jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z umową nr 96/OPS/2022 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa – Burmistrzem Miasta Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 145 039,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 264 844,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miasto Limanowa przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w ramach Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji Programu na terenie Miasta Limanowa:  od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 117 504,00 zł

  Całkowita wartość: 117 504,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Wyżej wymieniony program polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 /3371 310.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania – rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2022 r. kontynuuje realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2022r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 117 239,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 146 548,75zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.  kwoty: 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).

 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków w zależności od potrzeb ulegać będzie zmianom. Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

ZADANIE  ” ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”

DOFINANSOWANIE: 2 000,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 6 548,34 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn.zm.), w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz. 1329).

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu udzielając wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawał w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy oo wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 62 631,00 zł

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+750 – 0+800 m. Limanowa”

 

Całkowita wartość zadania 78 720, zł

Wartość kwalifikowana 78 289,50 zł

Dofinansowanie 62 631,00

W ramach zadania wykonano zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego 3 egzemplarzy dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+750 – 0+800 m. Limanowa oraz  opracowanie ekspertyzy technicznej drogi gminnej ul. Paderewskiego.

 

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/ u dziennego opiekuna

 1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku ul. Stanisława Jordana 8, 34-600 Limanowa
 2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania polegającego na  organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie 14 miejsc przez 12 miesięcy, w kwocie po 90 zł miesięcznie na jedno miejsce.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust.4 tej ustawy.
 4. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r. ,
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.,
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r. , rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z Umową nr 27/DOD/2021 zawarta pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 15.120,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 175 728,00 zł.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi w km od 0+506 do 0+811 – odcinek I oraz przebudowa drogi gminnej 340281K w km od 0+014 do 0+289 – odcinek II, Miasto Limanowa

Dofinansowanie: 1 324 830,00 zł

Całkowita wartość: 3 172 6658,84 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 – 2020

 „Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich zamieszkujących budynek ul. Wąska 8 w Limanowej”

Dofinansowanie: 755 190,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 899 801,00 zł

Wybudowano dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dla rodzin romskich zamieszkujących budynek komunalny przy ul. Wąskiej 8 w Limanowej przeznaczony do rozbiórki dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2021r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zamieszkanie w nowo wybudowanych budynkach rodzin romskich z budynku przy ul. Wąskiej 8 w Limanowej.

    Dofinansowano ze środków

FUNDUSZU DOPŁAT

„Zakup trzech lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”

Dofinansowanie: 328.398,25 zł.

Całkowita wartość zadania: 686 848,60 zł

Miasto Limanowa otrzymało wsparcie finansowane z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia  dot. kupna trzech lokali mieszkalnych położonych w Limanowej przy ul. Fabrycznej 4. Dzięki realizacji zadania powstały trzy lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta Limanowa o łącznej pow. użytkowej 120,09 m2.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia jest cena lokali mieszkalnych pomniejszona o wartość rynkową gruntu.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2021/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr WP-III.9421.15.30.2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 106 800,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  274 016,00 zł.

 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.8.5.2021  zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 45 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 48 738,38 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zmniejszenie różnic powodujących wykluczenie społeczne grupy romskiej przy równoczesnym zachowaniu odrębności kulturowej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Asystent społeczności romskiej”. Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Program – „MALUCH+” 2021 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

 1. Dotacja Skarbu państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Miejskim Żłobku ul. Stanisława Jordana 8 Limanowa.
 2. Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki tworzonych przez gminę z udziałem Programu „MALUCH+”.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust.4 tej ustawy.
 4. Zgodnie z art. 62 ust.4 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r. ,
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.,
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r. , rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z Umową nr 14/M2/2021 zawarta pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 13 440,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 16 800,00 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – edycja 2021 

W gminie Miasto Limanowa Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu. Przy ustalaniu ilość  godzin usługi będą brane pod uwagę również inne kryteria, np. możliwość wsparcia przez innych członków rodziny czy korzystanie z usług opiekuńczych.

Podstawą do udziału w programie jest:

 1. w przypadku osób do 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. w przypadku osób powyżej 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z umową nr 74/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 130 288 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 552  891, 00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program  – „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2021r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 141.351,00 zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty .150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS pod nr tel.: 18 3371-310 wew. 34 lub 42 bądź o zgłoszenie osobiste w siedzibie Ośrodka.

Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021 r.

Zadanie – wsparcie finansowe zadania „Opieka 75+”

 1. Dotacja Skarbu Państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na 2021 rok.
 2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

     3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki
majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

    4. Podstawą udzielenia dotacji jest art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów
realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscy zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 199/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewoda Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 36 432,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 128 643,00 zł.

Jednostka odpowiedzialną za realizację Programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wróć do góry