Deklaracja dostępności
O mieście

Dotacje celowe dofinansowane z budżetu państwa

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2024/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2024, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Senior+” Edycja 2024.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa, florysty, instruktora wokalu itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2024 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2024 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2024 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr 330/WP/2024/SN zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 103 200,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  376 344,00 zł.

Projekt ,,Doposażenie integracyjnego placu zabaw oraz sal lekcyjnych dla ZSP Nr 1 w Limanowej”
w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Celem dotacji jest doposażenie integracyjnego placu zabaw oraz sal lekcyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej. Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 37 000,00 zł.

Zadania realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Limanowej.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wartość dofinansowania wynosi 286 722,00 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 5 622,00 zł).

Całkowita wartość zadania wynosi 286 722,00 zł.

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania  umożliwia osobom z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, przy zachowaniu prawa osób niepełnosprawnością do samostanowienia i poszanowania ich woli.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegały na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wyżej wymieniony Program polega na świadczeniu usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystencji osobistej świadczona jest nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 310.

„Opieka wytchnieniowa 2014”

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła po raz kolejny do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024 współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa  od 14.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wartość dofinansowania wynosi 76 500,00 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 1 500,00 zł).
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi do ukończenia 16. roku życia  posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Wyżej wymieniony program polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub zatrudnionych, uczących się lub studiujących. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu: 18 3371 310.

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania  pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz  z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2023 roku w wysokości 70 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 88 000,00 zł

Wartość kwalifikowana 85 000,00 zł

Dofinansowanie: 68 000,00 zł

W ramach zadania wykonano i zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego dokumentację projektowo – budowlaną w ramach zadania:  pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz  z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra  w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2023 roku w wysokości 72 384,00 zł

Całkowita wartość zadania: 93 480,00 zł

Dofinansowanie: 72 384,00  zł

W ramach zadania wykonano i zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego dokumentację projektowo – budowlaną  w ramach zadania:  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”.

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 2 492 620,00 zł

Nazwa zadania:Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+740-0+795,80  m. Limanowa”

Całkowita wartość zadania 3 363 490,17 zł

Wartość kwalifikowana 3 115 775,17 zł

Dofinansowanie 2 492 620,00 zł

W ramach zadania wykonano właściwe prace stabilizujące w ramach zadania  pn.: „Stabilizacja osuwiska  nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+740-0+795,80 m. Limanowa”

Rządowy Program „Aktywna Tablica”

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie zadania publicznego:

– w zakresie wkładu własnego – 1 stycznia 2023 r.

– w zakresie dotacji – od dnia otrzymania dotacji

 1. zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania publicznego – 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z zawartą Umową z dnia 11.08.2023 r. zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, Miasto Limanowa otrzymało dotację celową na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej.

Całkowity koszt – 43.750,00 zł.

Dotacja celowa – 35.000,00 zł

Wkład własny – 8.750,00 zł

Miasto Limanowa realizuje w 2023 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030:

 1. ,,Doposażenie integracyjnego placu zabaw oraz sal lekcyjnych dla ZSP nr 4

Celem dotacji jest doposażenie integracyjnego placu zabaw oraz sal lekcyjnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 41 200,00 zł.

Zadania realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Limanowej

 1. ,,Konferencja pracowników ośrodków pomocy społecznej nt. pracy ze społecznością romską”

Celem dotacji jest sfinansowanie 2-dniowej konferencji OPS w Limanowej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 44 700,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. ,,Asystent społeczności romskiej”

Celem dotacji jest zatrudnienie i koordynacja pracy asystenta społeczności romskiej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 46 000zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Remont łazienki w lokalu przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Dofinansowanie: 30 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 30 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na remont łazienki w lokalu mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w limanowej w którym zamieszkuje rodzina romska.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Słonecznej 1A w Limanowej

Dofinansowanie: 6 500,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 6 500,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę stolarki okiennej w dwóch mieszkaniach przy ul. Słonecznej 1A w Limanowej.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Wykonanie CO w dwóch lokalach mieszkalnych

Dofinansowanie: 80 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na remont poprzez wykonanie instalacji CO, w tym wymianę pieców węglowych na elektryczne w dwóch lokalach mieszkalnych oraz wymianie jednych drzwi w korytarzu przy ul. Słonecznej 1A w Limanowej .

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Remont budynku w Marcinkowicach

 

Dofinansowanie: 25 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 25 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.03.2023r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2023r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wykonanie remontu na najniższej kondygnacji budynku w Marcinkowicach 292.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2023/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2023, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Senior+” Edycja 2023.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2023 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2023 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr 278/WP/2023/SN zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 102 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  325 992,00 zł.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które  jest częścią POLSKIEGO ŁADU dofinansowane zostaną cztery wycieczki, tj.:

 1. Cztery wycieczki wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej, w tym 1 wycieczka dla klas I-III oraz trzy wycieczki dla klas IV-VIII;
 2. jedna wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej.

Wycieczki zostaną  zorganizowane do końca roku szkolnego 2022/2023 oraz w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 15 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie: 38.922,40 zł

Koszt całkowity: 89.583,00 zł

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła po raz kolejny do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa  od 6.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania wynosi 67 593,66 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 393,66 zł).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Wyżej wymieniony program polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 31.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub
opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2022 roku w wysokości 43 920,00 zł

Całkowita wartość zadania: 54 900,00 zł

Dofinansowanie: 43 920,00 zł

W ramach zadania wykonano i zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego 3 egzemplarze dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania:  pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi ul. Bystra w km 0+287 – 0+315 m. Limanowa”.

 

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 121 425, zł

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz  z odbudową drogi ul. Paderewskiego w km 0+720 – 0+770 m. Limanowa”  

Całkowita wartość zadania 156 210,00 zł

Wartość kwalifikowana 151 782,00 zł

Dofinansowanie 121 425,00

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – budowlaną  dla zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz  z odbudową drogi ul. Paderewskiego w km 0+720 – 0+770 m. Limanowa”.

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3

Wsparcie finansowe otrzymały:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Łączna kwota zadania wynosi 26 250 zł z czego 21 000 zł stanowi dotacja.

Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych
w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które  jest częścią POLSKIEGO ŁADU dofinansowane zostaną dwie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Księdza Pułkownika Józefa Jońca w Limanowej oraz trzy wycieczki dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej, które zostaną zorganizowane do 15 grudnia 2022 r.

Dofinansowanie: 53.056,00 zł

Koszt całkowity: 97.835,00 zł

Rządowy Program „Aktywna Tablica”

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie zadania publicznego:

– w zakresie wkładu własnego – 1 stycznia 2022 r.

– w zakresie dotacji – od dnia otrzymania dotacji

 1. zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania publicznego – 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zawartą Umową z dnia 26.08.2022 r. zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, Miasto Limanowa otrzymało dotację celową na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej.

Całkowity koszt – 43.696,00 zł.

Dotacja celowa – 34.946,00 zł

Wkład własny – 8.750,00 zł

Zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”

zostało wykonane z udziałem dofinansowania z  rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów  osuwiskowych ziemi z 2001 i 2021 roku

Całkowita wartość zadania: 69 800, zł

Dofinansowanie: 55 840,00 zł

W ramach zadania wykonano zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego 3 egzemplarze dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania:  pn. Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 123068 i nr 14312 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Walecznych w km 0+393 – 0+463 m. Limanowa”.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2022/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2022, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Senior+” Edycja 2022.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa, diabetologa itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2022 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2022 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr WP-I.946.9.18.2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 97 200,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  312 958,00 zł.

 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – rok 2021

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.8.5.2021  zawartym pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 45 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 48 738,38 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zmniejszenie różnic powodujących wykluczenie społeczne grupy romskiej przy równoczesnym zachowaniu odrębności kulturowej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Asystent społeczności romskiej”.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – rok 2021

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.6.5.2022  zawartym pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 6300,00  zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 7000,00 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie poprawa warunków bytowych mieszkańców ze społeczności romskiej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego” do budynku mieszkalnego w Marcinkowicach 292.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030

Remont dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w Limanowej

 

Dofinansowanie: 99 400,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 116 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1.01.2022r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 31.12.2022r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wykonanie dokumentacji projektowej dla wewnętrznej instalacji gazowej oraz prace remontowe w dwóch lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2022

Zadanie – wsparcie finansowe zadania Program „Opieka 75+”

Urząd Miasta Limanowa otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w gminie w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2022. Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Wysokość dofinansowania nie przekroczy 50 % kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2021 roku i będą one kontynuowane w 2022 roku,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej,

3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 221/WP/2022/OS zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 74 750,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 176 565,00 zł.

Program „Rozwój Pomocy Społecznej” na 2022 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 115  ustawy o pomocy społecznej otrzymała wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem tej dotacji jest dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego.

W ramach zadania będą prowadzone miedzy innymi porady prawne oraz psychologiczne.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 01.04.2022 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 roku.

Zgodnie z umową nr 215/OPS/2022 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa – Burmistrzem Miasta Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 37 680,00 zł. 

Przewidywane środki własne na realizację zadania – to 9 420,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania to 47 100,00 zł.

Miasto Limanowa realizuje w 2022 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030:

 1. ,,Wycieczka integracyjna do Warszawy – 3-dniowa”

Celem dotacji jest zorganizowanie wycieczki do Warszawy dla dzieci romskich i nieromskich.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 32 725 zł.

 1. ,,Ubezpieczenie uczniów romskich”

Celem dotacji jest objęcie ubezpieczeniem uczniów romskich w szkołach i przedszkolach.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 840 zł.

Zadania realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Limanowej

 1. ,,Asystent społeczności romskiej”

Celem dotacji jest zatrudnienie i koordynacja pracy asystenta społeczności romskiej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 44 078 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”

Dofinansowanie wycieczek szkolnych
w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które  jest częścią POLSKIEGO ŁADU dofinansowane zostaną dwie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Księdza Pułkownika Józefa Jońca w Limanowej.

Dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł dotyczy wycieczek realizowanych do końca roku szkolnego 2021/2022, tj.: trzydniowej wycieczki do Warszawy oraz dwudniowej wycieczki do Wrocławia.

Dofinansowanie: 25.000,00 zł

Koszt całkowity: 50.188,00 zł

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż pozyskał dotację, która jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z umową nr 96/OPS/2022 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa – Burmistrzem Miasta Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 145 039,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 264 844,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miasto Limanowa przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w ramach Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji Programu na terenie Miasta Limanowa:  od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 117 504,00 zł

  Całkowita wartość: 117 504,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Wyżej wymieniony program polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 /3371 310.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania – rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2022 r. kontynuuje realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2022r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 117 239,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 146 548,75zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.  kwoty: 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).

 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.

 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków w zależności od potrzeb ulegać będzie zmianom. Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

ZADANIE  ” ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”

DOFINANSOWANIE: 2 000,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 6 548,34 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn.zm.), w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz. 1329).

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu udzielając wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawał w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy oo wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 62 631,00 zł

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+750 – 0+800 m. Limanowa”

 

Całkowita wartość zadania 78 720, zł

Wartość kwalifikowana 78 289,50 zł

Dofinansowanie 62 631,00

W ramach zadania wykonano zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego 3 egzemplarzy dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+750 – 0+800 m. Limanowa oraz  opracowanie ekspertyzy technicznej drogi gminnej ul. Paderewskiego.

 

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/ u dziennego opiekuna

 1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku ul. Stanisława Jordana 8, 34-600 Limanowa
 2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania polegającego na  organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie 14 miejsc przez 12 miesięcy, w kwocie po 90 zł miesięcznie na jedno miejsce.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust.4 tej ustawy.
 4. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r. ,
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.,
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r. , rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z Umową nr 27/DOD/2021 zawarta pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 15.120,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 175 728,00 zł.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi w km od 0+506 do 0+811 – odcinek I oraz przebudowa drogi gminnej 340281K w km od 0+014 do 0+289 – odcinek II, Miasto Limanowa

Dofinansowanie: 1 324 830,00 zł

Całkowita wartość: 3 172 6658,84 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 – 2020

 „Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich zamieszkujących budynek ul. Wąska 8 w Limanowej”

Dofinansowanie: 755 190,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 899 801,00 zł

Wybudowano dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dla rodzin romskich zamieszkujących budynek komunalny przy ul. Wąskiej 8 w Limanowej przeznaczony do rozbiórki dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2021r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zamieszkanie w nowo wybudowanych budynkach rodzin romskich z budynku przy ul. Wąskiej 8 w Limanowej.

    Dofinansowano ze środków

FUNDUSZU DOPŁAT

„Zakup trzech lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”

Dofinansowanie: 328.398,25 zł.

Całkowita wartość zadania: 686 848,60 zł

Miasto Limanowa otrzymało wsparcie finansowane z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia  dot. kupna trzech lokali mieszkalnych położonych w Limanowej przy ul. Fabrycznej 4. Dzięki realizacji zadania powstały trzy lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta Limanowa o łącznej pow. użytkowej 120,09 m2.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia jest cena lokali mieszkalnych pomniejszona o wartość rynkową gruntu.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2021/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr WP-III.9421.15.30.2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 106 800,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  274 016,00 zł.

 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.8.5.2021  zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 45 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 48 738,38 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zmniejszenie różnic powodujących wykluczenie społeczne grupy romskiej przy równoczesnym zachowaniu odrębności kulturowej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Asystent społeczności romskiej”. Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Program – „MALUCH+” 2021 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

 1. Dotacja Skarbu państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Miejskim Żłobku ul. Stanisława Jordana 8 Limanowa.
 2. Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki tworzonych przez gminę z udziałem Programu „MALUCH+”.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust.4 tej ustawy.
 4. Zgodnie z art. 62 ust.4 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r. ,
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.,
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r. , rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z Umową nr 14/M2/2021 zawarta pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 13 440,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 16 800,00 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – edycja 2021 

W gminie Miasto Limanowa Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu. Przy ustalaniu ilość  godzin usługi będą brane pod uwagę również inne kryteria, np. możliwość wsparcia przez innych członków rodziny czy korzystanie z usług opiekuńczych.

Podstawą do udziału w programie jest:

 1. w przypadku osób do 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. w przypadku osób powyżej 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z umową nr 74/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 130 288 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 552  891, 00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program  – „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2021r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 141.351,00 zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty .150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS pod nr tel.: 18 3371-310 wew. 34 lub 42 bądź o zgłoszenie osobiste w siedzibie Ośrodka.

Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021 r.

Zadanie – wsparcie finansowe zadania „Opieka 75+”

 1. Dotacja Skarbu Państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na 2021 rok.
 2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

     3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki
majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

    4. Podstawą udzielenia dotacji jest art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów
realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscy zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 199/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewoda Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 36 432,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 128 643,00 zł.

Jednostka odpowiedzialną za realizację Programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wróć do góry