O mieście

Dotacje celowe dofinansowane z budżetu państwa

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 62 631,00 zł

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+750 – 0+800 m. Limanowa”

 

Całkowita wartość zadania 78 720, zł

Wartość kwalifikowana 78 289,50 zł

Dofinansowanie 62 631,00

W ramach zadania wykonano zatwierdzono przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego 3 egzemplarzy dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+750 – 0+800 m. Limanowa oraz  opracowanie ekspertyzy technicznej drogi gminnej ul. Paderewskiego.

 

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/ u dziennego opiekuna

 1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku ul. Stanisława Jordana 8, 34-600 Limanowa
 2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania polegającego na  organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie 14 miejsc przez 12 miesięcy, w kwocie po 90 zł miesięcznie na jedno miejsce.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust.4 tej ustawy.
 4. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r. ,
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.,
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r. , rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z Umową nr 27/DOD/2021 zawarta pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 15.120,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 175 728,00 zł.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi w km od 0+506 do 0+811 – odcinek I oraz przebudowa drogi gminnej 340281K w km od 0+014 do 0+289 – odcinek II, Miasto Limanowa

 

Dofinansowanie: 1 324 830,00 zł

Całkowita wartość: 3 172 6658,84 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 – 2020

 „Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich zamieszkujących budynek ul. Wąska 8 w Limanowej”

 

Dofinansowanie: 755 190,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 899 801,00 zł

Wybudowano dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dla rodzin romskich zamieszkujących budynek komunalny przy ul. Wąskiej 8 w Limanowej przeznaczony do rozbiórki dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania ma nastąpić do 30.11.2021r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zamieszkanie w nowo wybudowanych budynkach rodzin romskich z budynku przy ul. Wąskiej 8 w Limanowej.

   

Dofinansowano ze środków

FUNDUSZU DOPŁAT

„Zakup trzech lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”

Dofinansowanie: 328.398,25 zł.

Całkowita wartość zadania: 686 848,60 zł

Miasto Limanowa otrzymało wsparcie finansowane z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia  dot. kupna trzech lokali mieszkalnych położonych w Limanowej przy ul. Fabrycznej 4. Dzięki realizacji zadania powstały trzy lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta Limanowa o łącznej pow. użytkowej 120,09 m2.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia jest cena lokali mieszkalnych pomniejszona o wartość rynkową gruntu.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 /edycja 2021/

Miasto Limanowa realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (MP z 2021 r. poz.10) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Program przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów, zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego (fizjoterapeuty, psychologa itp.), wzmacniania więzi integracji społecznej środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych oraz zwiększając zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności. Obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej zapewnia 25 miejsc dla limanowskich Seniorów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r.
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr WP-III.9421.15.30.2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 106 800,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi:  274 016,00 zł.

 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.8.5.2021  zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 45 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 48 738,38 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zmniejszenie różnic powodujących wykluczenie społeczne grupy romskiej przy równoczesnym zachowaniu odrębności kulturowej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Asystent społeczności romskiej”.
Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Program – „MALUCH+” 2021 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

 1. Dotacja Skarbu państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Miejskim Żłobku ul. Stanisława Jordana 8 Limanowa.
 2. Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki tworzonych przez gminę z udziałem Programu „MALUCH+”.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust.4 tej ustawy.
 4. Zgodnie z art. 62 ust.4 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. Rozpoczęcie realizacji zadania 01.01.2021 r. ,
 2. Zakończenie zadania 31.12.2021 r.,
 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r. , rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z Umową nr 14/M2/2021 zawarta pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 13 440,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 16 800,00 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – edycja 2021 

W gminie Miasto Limanowa Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu. Przy ustalaniu ilość  godzin usługi będą brane pod uwagę również inne kryteria, np. możliwość wsparcia przez innych członków rodziny czy korzystanie z usług opiekuńczych.

Podstawą do udziału w programie jest:

 1. w przypadku osób do 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. w przypadku osób powyżej 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Zadanie – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z umową nr 74/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 130 288 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 552  891, 00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Program  – „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2021r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 141.351,00 zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty .150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS pod nr tel.: 18 3371-310 wew. 34 lub 42 bądź o zgłoszenie osobiste w siedzibie Ośrodka.

 

Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021 r.

Zadanie – wsparcie finansowe zadania „Opieka 75+”

 1. Dotacja Skarbu Państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na 2021 rok.
 2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

     3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki
majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

    4. Podstawą udzielenia dotacji jest art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów
realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscy zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 199/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewoda Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 36 432,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 128 643,00 zł.

Jednostka odpowiedzialną za realizację Programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wróć do góry