O mieście

Dotacje celowe dofinansowane z budżetu państwa

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zadanie – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z umową nr 74/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 130 288 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 552  891, 00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

2. Program  – „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2021r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 141.351,00 zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty .150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS pod nr tel.: 18 3371-310 wew. 34 lub 42 bądź o zgłoszenie osobiste w siedzibie Ośrodka.

 

3. Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021 r.

Zadanie – wsparcie finansowe zadania „Opieka 75+”

 1. Dotacja Skarbu Państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na 2021 rok.
 2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

     3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust.3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki
majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

    4. Podstawą udzielenia dotacji jest art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów
realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscy zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 199/OPS/2021 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewoda Małopolskim na realizację zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 36 432,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 128 643,00 zł.

Jednostka odpowiedzialną za realizację Programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wróć do góry