Deklaracja dostępności
O mieście

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXXVI Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 29 stycznia 2021 r. o godzinie 10 00.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5.  Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2021 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2021 do 2040

C. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
o powierzchni 51,30 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 3
w Limanowej

D. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Miasta Limanowa w ramach odszkodowania za przejętą nieruchomość

E.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

F.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

G.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

H.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

I.   w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w 2021 roku

J.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Limanowa

K.  w sprawie ustalenia obniżonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach oraz dla nauczycieli, którzy funkcje kierownicze pełnią w ich zastępstwie

7.  Inicjatywy uchwałodawcze.

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.   Wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

                                                                              /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                           Przewodnicząca Rady Miasta

Wróć do góry