Deklaracja dostępności
O mieście

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego – Partnerstwo miast i gmin powiatu limanowskiego

Plakat informujący o projekcie „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”

Powstał projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego” – wyraź swoją opinię

Miasto Limanowa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” wspólnie z gminami: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark oraz miastem Mszana Dolna i Powiatem Limanowskim opracowało projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Projekt to efekt współpracy przedstawicieli partnerstwa oraz doradców Związku Miast Polskich.

Projekt wyznacza kierunki rozwoju partnerstwa w perspektywie do roku 2030 i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na realizację projektów w niej zawartych.

Partnerstwo przygotowało cztery projekty strategiczne:

  1. Podniesienie bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej
  2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i cyfrowej obszaru partnerstwa
  3. Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury do udostępniania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
  4. Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, ochrony ziemi, oczyszczania ścieków.

Są to projekty partnerskie realizowane wspólnie przez partnerów. Odpowiadają na zdiagnozowane problemy, a efekty ich realizacji będą odczuwalne na obszarze całego partnerstwa.

Prosimy o Państwa opinie na temat projektu strategii. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane i mamy nadzieję, będą pomocne w udoskonaleniu prezentowanego Państwu dokumentu.

Poniżej dostępny jest link do formularza on-line, w którym mogą Państwo wyrazić swoje opinie i sugestie.

Prosimy o wypełnienie formularza do 24 września 2021 r.

Formularz

strategia_terytorialna_projekt_2021-09-13

Jakie wyzwania czekają miasta i gminy powiatu limanowskiego? – podziel się swoją opinią

W partnerstwie siła! Miasta i gminy powiatu limanowskiego pracują nad wspólną strategią rozwoju. Pierwszy efekt prac to „Raport diagnostyczny”. Dzięki badaniom opinii młodzieży, liderów i mieszkańców oraz analizie przemieszczania się osób korzystających z usług, udało się zidentyfikować potencjały, problemy i potrzeby obszaru partnerstwa. Ponadto w diagnozie zostały zawarte kluczowe dane dotyczące m.in. demografii, gospodarki, środowiska oraz lokalnego rynku pracy.

Na podstawie Raportu opracowana zostanie Strategia rozwoju partnerstwa, co pozwoli współpracującym ze sobą samorządom ubiegać się o środki zewnętrzne, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców oraz przyczynią się do rozwoju obszaru partnerstwa.

Zachęcamy do lektury Raportu:

/files/download/posts_import/S_CWD_LIM_raport_diagnostyczny_2021_04_15-1618561987.pdf

 i wyrażenia opinii na jego temat za pośrednictwem ankiety internetowej.

Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 27 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZYgmJjfR-a5IkJghyeigndVUME1KWDRaMzdRTzQzUURZM0FMSDZJSzdVTS4u

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego – WYPEŁNIJ ANKIETĘ !

Rozpoczęły się badania mieszkańców z terenu Partnerstwa Miast i Gmin powiatu limanowskiego. Odpowiedzi uzyskane w wyniku ankiet posłużą określeniu celów i kierunków rozwoju obszaru.

„Partnerstwo Miast i Gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć” tworzą: Miasto Limanowa, Miasto Mszana Dolna, Gmina Dobra, Gmina Jodłownik, Gmina Kamienica, Gmina Laskowa, Gmina Limanowa, Gmina Łukowica, Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark oraz Powiat Limanowski. Partnerzy wraz z 38 partnerstwami z terenu całej Polski uczestniczą w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest m.in. współpraca pomiędzy samorządami polegająca na wspólnym planowaniu oraz prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju.

 

W listopadzie 2020 r. przedstawiciele partnerstwa rozpoczęli pracę nad określeniem mocnych i słabych stron obszaru. Obecnie powstaje diagnoza, dzięki której zostaną wyznaczone cele rozwojowe oraz przedsięwzięcia kluczowe dla rozwoju partnerstwa, będące odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Przemyślana i wspólnie przygotowana strategia partnerstwa zapewni rozwój oraz możliwość pozyskania środków finansowych na realizację planowanych działań. Szczególnie ważne jest zaangażowanie mieszkańców oraz poznanie ich opinii o miejscu, w którym żyją.

 

Udział w pilotażu jest dla nas bardzo dużą szansą – podkreśla Władysław Bieda, Burmistrz Miasta Limanowa, Przewodniczący Rady Partnerstwa – Bardzo liczymy na duży odzew mieszkańców. Ich opinie pomogą nam w dalszych pracach. Nasz region boryka się z różnymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że realizacja działań w ramach strategii obszaru partnerstwa przyczyni się do pozytywnych zmian. Liczę, że zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, odczują realną zmianę, dzięki wypracowanym rozwiązaniom.

Ankiety będą dostępne do 15 lutego 2021 r. i można je wypełnić pod następującym linkiem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97u9ov8.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej opinii o miejscu, w którym żyjemy: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego. Celem Partnerstwa jest ożywienie gospodarcze i wspólna realizacja przedsięwzięć.

Przypominamy, że gminy powiatu limanowskiego w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii,  zawiązało „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”. Członkowskie gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Obecnie trwa etap diagnozy, polegający na ankietyzacji mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link znajduje się poniżej:

Link do ankiety : https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97u9ov8

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Prosimy o uważne czytanie pytań.
Uwaga! Po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wierzymy, że realizacja wyznaczonych celów przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi!

 

 

PARTNERSTWO MIAST I GMIN POWIATU LIMANOWSKIEGO

Miasta i gminy Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii, zawiązało „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”. Członkowskie gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Zawiązane Partnerstwo tworzą miasta: LIMANOWA i MSZANA DOLNA oraz gminy: DOBRA, JODŁOWNIK, KAMIENICA LASKOWA, LIMANOWA, ŁUKOWICA, MSZANA DOLNA, NIEDŹWIEDŹ, SŁOPNICE, TYMBARK. Partnerstwo tworzy również samorząd powiatu LIMANOWSKIEGO.

Zadaniem powołanego Partnerstwa będzie opracowanie projektów, które w perspektywie, czyli po ich zrealizowaniu wpłyną na poprawę życia naszych mieszkańców.

Pierwszym etapem będzie diagnoza problemów poprzez konsultacje społeczne. Opinie mieszkańców  będą pomocne w planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju i pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Do tego celu pod koniec stycznia skierowane zostaną anonimowe ankiety do mieszkańców, z prośbą o wydanie opinii o miejscu, w którym żyjemy: usługach publicznych i potrzebach.
Już dzisiaj zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców obszaru Partnerstwa tj. Powiatu Limanowskiego, o wypełnienie ankiety.  W kolejnych informacjach podamy aktywny link do ankiety i terminy. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

 

 

Wróć do góry