Deklaracja dostępności
O mieście

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Zapraszam na XXXI Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 25 września 2020 r. o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa
na lata 2020 do 2040
c. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogach formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasadach ich promocji
d. w sprawie zaliczenia ul. Przedszkolnej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
e. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Limanowa do zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie przekazania Miastu Limanowa ograniczonego zarządzania chodnikami wraz z parkingami zlokalizowanymi w ciągu chodników zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 28 na odcinku położonym w Limanowej (ul. Piłsudskiego)
f. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
na rzecz współwłaściciela
g. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 35,60 m2 położonego w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10
h. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”.
9. Inicjatywy uchwałodawcze.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

/-/ Jolanta Juszkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta

Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Wróć do góry