Deklaracja dostępności
O mieście

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 10 00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Limanowa.
9. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok wraz
z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok i informacji
o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
10. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
13. Dyskusja w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok.
16. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
17. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów zagospodarowania działki 58/1 obr. 7 m. Limanowa
d. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021
e. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa
18. Inicjatywy uchwałodawcze.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Jolanta Juszkiewicz

Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Wróć do góry