Deklaracja dostępności
O mieście

COVID-19. Uchwały wspierające przedsiębiorców podjęte

27 kwietnia 2020 r. na XXV Sesji Rady Miasta, podjęte zostały uchwały, które na celu mają pomóc przedsiębiorcom w tym trudnym czasie pandemii. Poniżej publikujemy zapowiadany 16 kwietnia 2020 r. przez Burmistrza Miasta Limanowa pakiet rozwiązań pomocowych.


1. UCHWAŁA NR XXV.164.20 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 15zzzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:

 
§ 1 
 
1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
2. Niniejsza uchwała ma zastosowanie także do podmiotów, które wskutek stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 zawiesiły działalność gospodarczą.
3. Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 termin zapłaty należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Limanowa lub jego jednostkom organizacyjnym za miesiące kwiecień – czerwiec wydłuża się do 120 dni.
 
§ 2 
 
1. Ze względu na ważny interes dłużnika oraz względy społeczne i gospodarcze, w sytuacji podmiotów wskazanych w § 1 ust 3, na wniosek dłużnika, należności, o których mowa w niniejszej uchwale mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty.
2. Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku o ulgę rozkładane są na taką samą ilość rat, jak należność główna, nie podlegają oprocentowaniu i płatne są w tych samych terminach.
3. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.
5. W razie niespłacenia w terminie lub w pełnej wysokości trzech kolejnych rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty nieuregulowana należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu płatności.
 
§ 3
 
Udzielenie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli stanowi pomoc publiczną jest pomocą publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z punktem 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
 
§ 4
 
1. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy wymienionej w § 2 ust. 1 zobowiązany jest do złożenia wniosku zawierającego następujące dane:
1) treść żądania;
2) w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności lub o ustanowienie ratalnego układu spłaty zaległości wskazać terminy spłat oraz ilość rat;
3) opis poniesionych negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19 wraz ze wskazaniem dokumentacji księgowej lub innej będącej potwierdzeniem tego faktu;
4) dokumenty obrazujące sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o pomoc wg stanu na 31 grudnia 2019 r.;
5) wskazanie osoby, od której pochodzi wniosek, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności);
2. W celu stwierdzenia czy udzielana pomoc będzie pomocą publiczną, należy wypełnić formularz będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz wskazać:
1) charakter prowadzonej działalności gospodarczej;
2) zakres prowadzonej działalności gospodarczej;
3) lokalizację wykonywanej działalności;
4) kategorię podmiotów korzystających z usług wykonywanych przez podmiot wnioskujący o udzielenie ulgi;
 
§ 5
 
1. Organ, w razie stwierdzenia braków formalnych wniosku lub niewystarczającego materiału dowodowego zastrzega sobie prawo żądania ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie – stosowne wezwanie z zakresem do uzupełnienia zostanie przekazane podmiotowi drogą pocztową lub elektroniczną w zależności  od formy złożenia wniosku.
2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku zgodnie z wezwaniem o którym mowa w ust. 1, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.
3. Do stosowania ulg w spłacie należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawnieni są:
1) kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli przedmiotem pomocy jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
2) Burmistrza Miasta Limanowa – w pozostałych przypadkach.
 
§ 6
 
Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty albo rozłożenie płatności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 
§ 7
 
Pomoc przyznaje się nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
 
§ 8
 
Pomoc określona w niniejszej uchwale przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 651/2014.
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz
 
 
 
2. UCHWAŁA NR XXV.162.20 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) art. 6 ust. 7 i ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), będących osobami prowadzącymi jednoosobową działalność, mikroprzedsiębiorcami, małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorcami, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19, spełniających warunki określone w ust. 2, w następujący sposób:
1) termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:
a) przypadający na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
b) przypadający na dzień 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do 30 września 2020 r.
2) termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Warunek pogorszenia płynności finansowej, o którym mowa w § 1 ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli przychód uzyskany w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających okresie po dniu 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 
był co najmniej 30 % niższy w porównaniu do łącznego przychodu z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
3. Udzielenie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
4. W celu skorzystania przez podatnika z możliwości przedłużenia terminu płatności rat podatku należy:
1) złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku wynikającego z § 1 ust. 1 i ust. 2 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) przedstawić Burmistrzowi Miasta Limanowa wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 pkt 1 należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa
 
§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz
 
 
 
3. UCHWAŁA NR XXV.163.20 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 16 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. nr 2475 z późniejszymi zmianami) – Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale nr XXIII.172.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa po § 1 dodaje się § 1a o brzmieniu:
„§1a. Zwalnia się operatora i przewoźników od obowiązku ponoszenia opłat, o których mowa w § 1 za miesiące kwiecień – maj 2020 w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności z uwagi na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19”
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz
 
Wróć do góry