Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr LXXIII.463.2018 z dnia 29.06.2018 roku.

Limanowa, dnia 11.10.2018 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr LXXIII.463.2018 z dnia 29.06.2018 roku.

Z treścią ww. dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa, 34- 600 Limanowa ul. Jana Pawła II 9, pok. nr 36, w godz. pracy Urzędu.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa, na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9 w Limanowej.

Wróć do góry