Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmującego teren w rejonie działek nr: 53/13 i 53/15 (obręb 7).

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Limanowa Nr LIV.357.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 Zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmującego teren w rejonie działek nr: 53/13 i 53/15 (obręb 7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 lutego do dnia 27 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 36.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju nr 36 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” wymienionej wyżej i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Wróć do góry