Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017 roku dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” został uzupełniony i poprawiony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Limanowa, dnia 16.11.2017

Nasz znak: ZP.6220.8.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA Limanowa

z dnia 16 listopada 2017 roku

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” został uzupełniony i poprawiony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Limanowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej. Burmistrz Miasta Limanowa przesłał do ww. organów w dniu 16.11.2017 roku uzupełniony i poprawiony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o przedłużeniu do 6 .12.2017 roku terminu możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, wyłożonej do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, pok. Nr 36 oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w Urzędzie Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 36, w godz. od 7³º do 15³º

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Limanowa przed wydaniem decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa w siedzibie urzędu miasta

– na tablicy ogłoszeń przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4

Wróć do góry