Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.01.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24.10.2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Limanowa Nr LIII/354/2013 z dnia 29 października 2013 r.

 Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lutego do 3 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 33.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju nr 33 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Wróć do góry