Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu wraz z działką 356/10 obr 4 m. Limanowa.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu położonym przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 356/10 obr 4 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00029557/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony 12 kwietnia 2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka ewidencyjna nr 356/10 obręb 4 o powierzchni 0,3085 ha, położona jest przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej. Działka znajduje się w większości w terenach przeznaczonych pod Limanowski Dom Kultury, symbol- UKSGT1 oraz częściowo w terenach przeznaczonych pod Limanowski Dom Kultury zagrożonych okresowo wodami powodziowymi, symbol- UKSGT1/zz.

Działka ewidencyjna nr 356/10 obręb 4 m. Limanowa zabudowana jest budynkiem hotelu, który przylega i jest połączony z budynkiem Limanowskiego Domu Kultury znajdującym się na sąsiedniej działce 356/4 obr 4 m. Limanowa. W południowo zachodniej części działki znajduje się budynek stacji transformatorowej oraz budynek gospodarczy- garaż dwumiejscowy, stacja redukcyjna gazu.

Działka 356/10 obr 4 m. Limanowa obciążona jest służebnością przejazdu, przechodu, dojścia szlakiem szerokości 4,0 metry na rzecz każdoczesnego właściciela, użytkownika wieczystego działki 356/4 obr 4 m. Limanowa, zaznaczona linią przerywaną na kserokopii mapy z projektem podziału nieruchomości przyjętym do zasobu geodezji i kartografii za numerem P.12017.2017.2743 z dnia 25.07.2017 roku.

Na zlecenie Miasta Limanowa powstał projekt budowlany przebudowy z rozbudową Hotelu „Siwy Brzeg” w Limanowej wraz z rozbiórką budynku stacji transformatorowej, budową oraz wymianą instalacji wewnętrznej w tym: wodociągowej, kanalizacyjnej, ppoż., gazowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, odgromowej: budową kontenerowej stacji transformatorowej, budowa miejsc postojowych, budowa chodnika i jezdni, budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowego, energetycznego, rozbiórką fragmentu sieci: kanalizacji sanitarnej, energetycznej; budową i przebudową linii sieci SN- 12kV i n.n, zatwierdzony decyzja Starosty Limanowskiego znak BA.6740.5.129.2015 z dnia 11 lutego 2016 roku.

W cenie zakupu przedmiotowej nieruchomości zawarty jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy hotelu wraz z prawami autorskimi do tego projektu.

Z treścią opisu technicznego do projektu budowlanego wraz z rzutami kondygnacji, przekrojami oraz wizualizacją elewacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II nr 9 w Limanowej lub na stronie internetowej Miasta Limanowa pod treścią przedmiotowego ogłoszenia.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

1. Uruchomienia hotelu w terminie do 60 miesięcy od daty nabycia przedmiotowej nieruchomości zabudowanej. Nowo uruchomiony hotel może być zrealizowany według istniejącego projektu budowlanego, który został zatwierdzony decyzją Starosty Limanowskiego znak BA.6740.5.129.2015 z dnia 11 lutego 2016 roku lub według nowo opracowanego projektu zgodnie z oczekiwaniami nabywcy. Miasto oczekuje aby elewacja budynku hotelu była spójna architektonicznie z nowo przebudowywanym budynkiem stanowiącym siedzibę Limanowskiego Domu Kultury. Miasto zastrzega aby w nowo otwartym budynku hotelu co najmniej 60% powierzchni użytkowej przeznaczone było na działalność hotelową. W pozostałym zakresie Nabywca ma swobodę zmiany dokumentacji projektowej.

2. Realizacji przebudowy i rozbudowy hotelu, przy czym po przebudowie budynek winien realizować funkcję hotelową jako dominującą, co najmniej 60% powierzchni użytkowej ma być zajęte pod działalność hotelową.

3. Zapłaty na rzecz Miasta Limanowa kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w punktach 1 – 2.

4. Poddanie się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 600 000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w punkcie 3 (tj. 500 000,00 zł) oraz ewentualnych odsetek ustawowych i kosztów jej dochodzenia (do kwoty nie wyższej niż 100 000,00 zł), ze wskazaniem, iż Miasto Limanowa będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w punkcie 1.

5. W umowie sprzedaży zostanie zastrzeżone, a następne ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej nieruchomości prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Limanowa w ciągu 6- ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę, jeżeli nabywca nie uruchomi działalności hotelowej.

6. W umowie sprzedaży zostanie zastrzeżone prawo Miasta Limanowa oraz jednoczesne zobowiązanie Nabywcy do nieodpłatnego współkorzystania przez Miasto Limanowa oraz jednostki kultury, dla których Miasto Limanowa jest organizatorem z pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest Kotłownia. Prawo do nieodpłatnego współkorzystania dotyczyć będzie w szczególności prawa do nieograniczonego, wolnego dostępu do tego pomieszczenia, jego współużytkowania w postaci wykorzystywania go jako pomieszczenia służącego do umieszczenia urządzeń służących do zapewnienia ciepła użytkowego i ogrzania wody, dostępu do tych urządzeń, możliwości prowadzenia prac naprawczych i modernizacyjnych oraz związanych z wymianą urządzeń i zastąpienia ich nowymi, sprawowania nadzoru nad ich pracą, podłączenia tych urządzeń do niezbędnych instalacji. Powyższe zobowiązanie Nabywcy będzie miało charakter nieodwołalny.

Cena wywoławcza nieruchomości obejmującej działkę 356/10 (pow. 0,3085 ha) zabudowaną budynkiem hotelu przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej, stanowiącą własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 3 000 000,00 zł.

Powyższa cena zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 zł w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku.

Wpłata wadium w wysokości 200 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 23 lipca 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Pliki do pobrania

Wróć do góry