Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Zaproszenie do składania ofer na dzierżawę nieruchomości pod działalność gospodarczą. Dotyczy Działek 53/12, 53/10 obr 7 m. LImanowa

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na dzierżawę nieruchomości pod działalność gospodarczą. Dotyczy działek ewidencyjnych 53/10, 53/12 obr 7 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na dzierżawę nieruchomości pod działalność gospodarczą.

PRZEDMIOT OFERTY INWESTYCYJNEJ

Przedmiotem oferty jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Limanowej przy ulicy Zygmunta Augusta (droga powiatowa) obejmującej działkę nr ew. 53/10 obr.7 m. Limanowa  o pow. 2,5555 ha i działkę nr ew. 53/12 obr.7 m. Limanowa  powierzchnia 0,1445 ha.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej :

 1. działka gruntu nr 53/10 obr.7 m. Limanowa  o pow. 2,5555 ha, posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej NS1L/00029674/1. Działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Miasta Limanowa.
 2. działka gruntu nr 53/12 obr.7 m. Limanowa  o pow. 0,1445 ha, posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej NS1L/00016260/2. Działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Miasta Limanowa.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren zniwelowany poziomy niezadrzewiony. Dojazd do terenu z ul. Zygmunta Augusta (droga powiatowa) lub z ul. Jeżynowej ( droga gminna). Podstawowe media znajdują się w pobliżu (sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, deszczowa). Przyłącza mediów do dzierżawionego terenu przyszły dzierżawca będzie musiał wykonać na własny koszt.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w większości, symbolem – P/U1 teren przeznaczony pod działalność produkcyjno – usługową na którym nie dopuszcza się realizacji usług handlu nie związanego z funkcją obiektów istniejących lub nowych obiektów powstałych na tych terenach.

Zagospodarowanie terenu musi być zgodne z ustaleniami ww. planu.

Warunki dotyczące okresu i zakresu przedmiotowego dzierżawy:

 1. Okres dzierżawy –  do 30 lat
 2. Po okresie 10 lat a przed upływem 12 roku od podpisania umowy dzierżawy jeżeli wykonawca wypełni warunki umowy, dzierżawca ma wystąpić z wnioskiem o wykup nieruchomości w oparciu o art.  37 ust. 3  Ustawy o gospodarce nieruchomościami. To znaczy Wojewoda – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.
 3. Minimalna wartość inwestycji wykonanej przez dzierżawcę – 2,5 mln zł (brutto)
 4. Maksymalny czas realizacji inwestycji – 3 lata od podpisania umowy
 5. Maksymalny czas uruchomienia działalności gospodarczej – 3 lata od podpisania umowy
 6. Minimalna ilość miejsc pracy utworzona w wyniku inwestycji po okresie jej zagospodarowania – 60,
 7. Rejestracja działalności gospodarczej na terenie Miasta Limanowa – 3 lata od podpisania umowy
 8. Preferowany rodzaj działalności – produkcja.
 9. realizacja zamierzenia inwestycyjnego o charakterze produkcji nieuciążliwej (zakres oddziaływanie winien nie przekraczać granicy nieruchomości, wyklucza się przedsięwzięcia określone w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016, poz. 71) lub usług, z wyłączeniem telemarketingu, call center oraz handlu wielkopowierzchniowego, w tym także galerii handlowych i przedsięwzięć o podobnym charakterze

Warunki finansowe dzierżawy:

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie w okresie dzierżawy do płacenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości według stawek określonych uchwałą Rady Miasta Limanowa na dany rok:
 1. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (stawka w 2017r.),
 2. Od budowli – 2 % ich wartości  określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (stawka w 2017r.),
 3. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1m2 powierzchni (stawka w 2017r.),
 4. Miasto nie przewiduje żadnych ulg i okresów zwolnień,
 5. Dzierżawca zobowiązany będzie w okresie dzierżawy do płacenia czynszu z tytułu dzierżawy, którego wartość zostanie określona w ofercie składanej przez oferenta i uzgodniona w drodze negocjacji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 26 maja 2017r. roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa. Na dowodzie wpłaty, przelewu należy wpisać – wadium na poczet negocjacji  warunków dzierżawy działek 53/10, 53/12 obr.7 m. Limanowa.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, którego oferta zostanie wybrana, od zawarcia umowy dzierżawy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na załączonym Formularzu oferty inwestycyjnej.

Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym w języku polskim, wszystkie strony mają być ponumerowane, parafowane i na trwale spięte w całość.

TRYB SKŁADANIA I WYBORU OFERTY:

Postępowanie wyboru oferenta przebiegać będzie w  dwóch etapach :

I etap – Złożenie ofert pisemnych określających warunki wyjściowe do negocjacji.

Oferty należy złożyć według załączonego formularza w terminie do 31 maja 2017r.  do godziny 1200  na adres: Urząd Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II nr 9; 34-600 Limanowa z dopiskiem na kopercie „ Oferta inwestycyjna”.

W dniu 31 maja 2017r.  o godz. 1300 nastąpi publiczne otwarcie ofert z podaniem warunków wstępnych zaproponowanych przez oferentów.

II etap – Negocjacje.

Wszyscy oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji ostatecznych warunków dzierżawy w Urzędzie Miasta w terminie do 14 dni od złożenia ofert.

W drodze negocjacji oferenci będą mogli zaproponować ewentualne korzystniejsze warunki dzierżawy niż określone w ofercie pisemnej. Ostatecznie zaproponowane przez oferentów warunki dzierżawy zostaną przedstawione Radzie Miasta, która w drodze uchwały Rady upoważni Burmistrza Miasta do podpisania umowy dzierżawy.

W załączeniu:

 • Kopia z mapy zasadniczej
 • Wyrys i wypis z MPZM
 • Projekt umowy dzierżawy
 • Formularz oferty inwestycyjnej

Pliki do pobrania

Wróć do góry