Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Limanowa ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 15 lat całego obiektu Mój Rynek w Limanowej położonego w obrębie skrzyżowania ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej.

Budynek targowiska Mój Rynek o łącznej powierzchni użytkowej 3772,77 m2 zlokalizowany jest na działce ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa o pow. 0,1704 ha dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr NS1L/00030579/5. Budynek składa się z trzech poziomów. Na poziomie „-2”, „-1” znajdują się miejsca parkingowe oraz pomieszczenia magazynowe, zaś na poziomie „0” zlokalizowanych jest 30 drewnianych stoisk handlowych oraz zadaszone stoliki sprzedażowe. Dojazd do poziomu -1 odbywa się bezpośrednio z ulicy Bulwary zaś do poziomu -2 poprzez drogę zlokalizowaną na działce ewid. nr 459/56 obr 5 m. Limanowa, która stanowi prywatną własność. Dostęp do drogi zlokalizowanej na działce ewid. nr 459/56 obr 5 m. Limanowa uregulowana na podstawie umowy dwustronnie zobowiązującej zawartej na czas nieokreślony, która może zostać rozwiązana z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Obecnie trzy pomieszczenia magazynowe zlokalizowane na poziomie -1 i -2 targowiska Mój Rynek w Limanowej o łącznej powierzchni 96,91 m2 są przedmiotem najmu z których dwie umowy zakończą się z dniem 31 stycznia 2024 roku zaś jedna z dniem 31 stycznia 2025 roku. Istnieje możliwość przepisania przedmiotowych umów najmu na rzecz dzierżawcy który wygra przetarg.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem (Dzierżawcą), który wygra przetarg, zaoferuje najwyższą kwotę czynszu dzierżawnego. Umowa zostanie zawarta na okres 15 lat licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy przez obie jej strony.

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość dokonania przebudowy, nadbudowy budynku przez Dzierżawcę zgodnie z obecnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy przez obie jej strony z możliwością przedłużenia okresu do 5 lat.

Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie przed ewentualnym dokonania przebudowy lub nadbudowy budynku przedstawić koncepcję wraz kosztorysem Wydzierżawiającemu celem jej akceptacji.

Wydzierżawiający ustala roczny stopień amortyzacji poczynionych nakładów na nadbudowę w wysokości 5% licząc od dnia oddania do użytkowania lub uzyskania możliwości korzystania z nakładów. W przypadku gdy nakłady zostaną poczynione przez Dzierżawcę po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy strony w drodze porozumienia ustalą sposób ich rozliczenia po ustaniu umowy.

Dzierżawca, nie później niż w terminie  7 dni od dnia wydania przedmiotu dzierżawy przedstawi Wydzierżawiającemu, do uzgodnienia, wymaganą treść oświadczenia, o którym w art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Dzierżawca przedstawi Wydzierżawiającemu akt notarialny zawierający oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zwrotu Nieruchomości, w terminie, do 14 dni od uzyskania akceptacji treści oświadczenia.

Dzierżawca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek na przedmiocie dzierżawy oraz właściwy stan techniczny obiektu. Miasto Limanowa zastrzega prawo kontroli stanu technicznego obiektu w trakcie trwania umowy.

Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości, opłatę za energię elektryczną, za centralne ogrzewanie, za wywóz śmieci, wodę i kanalizację, przeglądy okresowe oraz inne opłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością oraz utrzymaniem obiektu.

Dzierżawcę obciążają koszty dostosowania obiektu do prowadzonego przez niego działalności.

Stawkę czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 61 500 zł brutto w stosunku miesięcznym całości nieruchomości. Stawka zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł w terminie do 1 czerwca 2023 roku oraz dołączenie potwierdzenia wpłaty do oferty.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 1 czerwca 2023 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia zakończenia przetargu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. Złożenie pisemnej oferty w terminie do 1 czerwca 2023 roku do godziny 1530 zawierającej:
  2. Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie.

Pisemne oferty na dzierżawę targowiska Mój Rynek w Limanowej zlokalizowanego na działce ewid. 459/54 obr 5 m. Limanowa należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę targowiska Mój Rynek w Limanowej- działka ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa” na dziennik podawczy pok. nr 101 w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa w terminie do 1 czerwca 2023 roku do godziny 1530.

Oferta powinna zawierać:

  1. nazwę oferenta i jego siedzibę,
  2. imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta,
  3. datę sporządzenia oferty,
  4. własnoręczny podpis oferenta,
  5. kopię dowodu wpłaty wadium,
  6. planowany sposób wykorzystania przedmiotu dzierżawy obiektu Mój Rynek,
  7. oferowany miesięczny czynsz dzierżawy brutto,
  8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkiem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżenie.

Część jawna przetargu czyli otwarcie i sprawdzenie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2023 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa pokój nr 208.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów którzy złożyli te oferty. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o terminie dodatkowego przetargu.

Termin spisania umowy dzierżawy zostanie ustalony do 21 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry