Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 289/7 stanowiącej własność Miasta Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie ew. nr 5 przy ul. Wąskiej w Limanowej objętej księgą wieczystą nr NS1L/00052990/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Działka o nr 289/7 położona jest przy ulicy Wąskiej w Limanowej o kształcie zbliżonym do kwadratu ze ściętym jednym narożnikiem, teren płaski, nachylony lekko w kierunku rzeki. Uzbrojenie pełne w zasięgu. Działka zabudowana kioskiem, który stanowi własność osoby prywatnej. Teren oddany w dzierżawę właścicielowi obiektu na podstawie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o nr 289/7 leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług towarzyszących symbol MN/U.

Działka będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 289/7 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 0,0039 ha wynosi 45 000,00 złotych brutto.

Powyższa cena zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.

Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 12 grudnia 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (18) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

Wróć do góry