Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 13 października 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 616/10 obr 3 położonej przy ul. Ceglarskiej w Limanowej o powierzchni 0,2462 ha, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00035332/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 358 153,20 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 616/10 obr 3 m. Limanowa wyniosła 362 153,20 złotych, a nabywcą została spółka Partner- Alma Stach Król Spółka Jawna.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 21.10.2022 r. do dnia 28.10.2022 r.

 

Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa

Wacław Zoń

 

Wróć do góry