Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta Limanowa 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 616/10 stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 3 przy ul. Ceglarskiej w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00035332/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych. Działka ewidencyjna 616/10 obr 3 m. Limanowa powstała z podziału działki ewid. nr 616/4 obr 3 m. Limanowa.

Działka ewid. nr 616/10 obr. 3 o powierzchni 0,2462 ha, położona jest przy ul. Ceglarskiej w Limanowej. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, ze wschodnią granicą wygiętą łukowato. Działka niezabudowana, częściowo teren wyrównany, utwardzony szutrem lub porośnięty trawą, częściowo skarpa teren porośnięty krzakami i samosiejkami. Prawie równolegle do południowej granicy działki wzdłuż jej całej długości biegnie główny kolektor kanalizacji oraz przez działkę przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej, gazowa, teletechniczna oraz sieć wodociągowa. W wschodniej części działki zlokalizowany jest przepust przeprowadzający wodę przez działkę. Działka bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Do działki zostanie zapewniony dojazd do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu przechodu po działce ewid. nr 616/9 obr 3 m. Limanowa zgodnie z kserokopią mapy stanowiącej załącznik do ogłoszenia. Uzbrojenie pełne w zasięgu.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka znajduje się w większości w terenach obsługi komunikacji symbol KP oraz częściowo w terenach wód otwartych ze strefą ekologiczną symbol WS/zz. Dodatkowo znaczna część powierzchni działki znajduje się w strefie od kolei, strefa kk- 10 m od granicy obszaru kolejowego obejmuje pas o szerokości 10 m wzdłuż południowej granicy działki oraz strefie kk1- 20 m od granicy obszaru kolejowego. Graficzny załącznik z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrazuje przeznaczenie nieruchomości.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza działki 616/10 obr. 3 m. Limanowa o pow. 0,2462 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 358 153,20 zł brutto (w tym 13,16% ceny gruntu zwolnione z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zaś 86,84 % ceny gruntu objęte podatkiem Vat w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 10 października 2022 roku.

Wpłata wadium w wysokości 20 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 10 października 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr 18 / 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry