Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej o nr ew. 759 stanowiącej własność Miasta Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie ew. nr 7 na Osiedlu Marsa objętej księgą wieczystą nr NS1L/00021441/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Działka o nr 759 położona jest przy ulicy Marsów w Limanowej posiada możliwość podłączenia do wody, gazu, kanalizacji i sieci energetycznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o nr 759 leży w terenach koncentracji różnych form rodzinnego budownictwa mieszkaniowego i usług nieuciążliwych, symbol- MN/U.

Działka o numerze 759 znajduje się w terenach zagrożonych ruchami masowymi.

Działka będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 759 obr 7 m. Limanowa o powierzchni 0,0626 ha wynosi 75 153,00 złotych brutto.

Powyższa cena zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4000,00 zł w terminie do dnia 19 września 2022 r.

Wpłata wadium w wysokości 4 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu jednej działki. Na dowodzie wpłaty- przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 19 września 2022 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (18) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Przeznaczenie działki ewid. 759 obr 7 m. Limanowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Limanowa TUTAJ

 

 

 

Wróć do góry