Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Herb Miasta Limanowa oraz tekst: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

z dnia 12 lipiec 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2021 r Dz. U. poz. 1899 ze zmianami/ Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza co następuje:

§1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność miasta Limanowa przeznaczona została do użyczenia nieruchomość położona w obrębie nr 5 m. Limanowa

Oznaczenie nieruchomość Położenie Opis Przeznaczenie Informacje o przeznaczeniu do użyczenia
Działka ewidencyjna nr 457/16 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 22 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00028022/9 Działka położona przy ul. Kilińskiego w Limanowej Działka 457/16 obr 5 m. Limanowa zlokalizowana jest przy ul. Kilińskiego, na przedmiotowej działce zostanie zlokalizowany obelisk wraz z tablicami upamiętniającymi limanowskich Żydów oraz przypadającą w 2022 roku 80 rocznicę likwidacji limanowskiego getta. Zgodnie z obecnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka leży częściowo w terenach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług towarzyszących symbol MW/U/kz oraz częściowo w terenach dróg ulic miejskich dojazdowych, klasy D, symbol- KDD Oddanie w dalsze użyczenie nastąpi na rzecz Stowarzyszenia Sądecki Sztetl licząc od dnia 30 września 2022 roku na czas nieokreślony i stanowi kontynuacje umowy użyczenia nr 28/ZP/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku. Teren zostanie przeznaczony przez Stowarzyszenie pod lokalizację obelisku wraz z tablicami upamiętniającymi limanowskich Żydów oraz przypadającą w 2022 roku 80 rocznicę likwidacji limanowskiego getta

Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni od dnia 14.07.2022 r do dnia 04.08.2022 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry