Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na najem trzech pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na najem trzech pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na najem trzech pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na najem 3 pomieszczeń magazynowych o powierzchniach 27,52 m2, 43,85 m2, 38,22 m2 które są zlokalizowane na poziomie -1 i -2 targowiska stałego „Mój Rynek”. Targowisko stałe „Mój Rynek” zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ul. Targowej i ul. Bulwary w Limanowej i położone jest na działce 459/54 obr. 5 m. Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030579/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych. Umowy najmu zostaną zawarte na okres 3 lat od dnia podpisania umów najmu.

Parkingi na targowisku stałym „Mój Rynek” w Limanowej czynne są całą dobę siedem dni w tygodniu.

Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego przez niego pomieszczenia magazynowego. Wynajmujący nie zapewnia bezpłatnych miejsc parkingowych. Rozładunek towaru nie może utrudniać korzystania z parkingów zlokalizowanych na poziomie – 1 i -2 targowiska stałego Mój Rynek w Limanowej.

Zestawienie powierzchni pomieszczeń magazynowych:

1) nr T-1.01 o powierzchni 27,52 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu. Pomieszczenie zlokalizowane na poziomie -1 targowiska stałego Mój Rynek w Limanowej.

2) nr T-1.02 o powierzchni 43,85 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu. Pomieszczenie zlokalizowane na poziomie -1 targowiska stałego Mój Rynek w Limanowej.

3) nr T-2.02 o powierzchni 38,22 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu. Pomieszczenie zlokalizowane na poziomie -2 targowiska stałego Mój Rynek w Limanowej.

Wynajmujący nie zapewnia dostępu do mediów tj. energii elektrycznej, wody itp.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9, do dnia 18 styczna 2021 roku do godzinny 1700.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Nazwę oferenta i jego siedzibę,

2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta,

3. Datę sporządzenia oferty,

4. Własnoręczny podpis oferenta,

5. Dowód wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł, wraz z wskazaniem numeru pomieszczenia magazynowego którego wadium dotyczy.

6. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Miasta Limanowa wystawione przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Limanowa.

7. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 18 stycznia 2021 roku wadium znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa. Na dowodzie wpłaty- przelewu należy podać numer pomieszczenia magazynowego, którego wadium dotyczy.

Wpłata jednego wadium na dane pomieszczenie magazynowe upoważnia do wylicytowania tylko jednego pomieszczenia magazynowego, którego wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Przetarg będzie polegał na licytacji 1 m2 miesięcznej stawki brutto czynszu najmu pomieszczenia magazynowego. Stawka wywoławcza wynosi 3,69 zł brutto/m2/miesięcznie. Powyższa stawka zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może wynosić mniej niż 1,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9, sala nr 207.

Czynsz najmu płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu najmu nie obejmuje innych opłat związanych z prowadzoną działalnością.

Umowy najmu zostaną zawarte w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia podpisania umów najmu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3372-054 wew. 165, 153.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Wróć do góry