Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Przetarg na dzierżawę terenu pod lokalizację ogródka gastronomicznego na płycie rynku w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa (płyta rynku w Limanowej) pod ustawienie ogródka gastronomicznego w okresie od 15 maja do 30 września 2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu w obrębie płyty Rynku w Limanowej pod lokalizację w okresie od 15 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. ogródka gastronomicznego o powierzchni nie mniejszej niż 80m2 i nie większej niż 100m2.

Cena wywoławcza 1 m2 miesięcznego czynszu dzierżawnego terenu przeznaczonego pod ogródek „piwny” wynosi brutto 25,00 zł. Stawka wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może wynosić mniej niż 1,00 zł brutto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na dzierżawę terenu pod ogródek gastronomiczny „piwny” jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 12 marca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu będzie stanowić kaucję, która może być na wniosek dzierżawcy zaliczona na poczet czynszu należnego za ostatni miesiąc działalności.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Osoba , która wygra przetarg zobowiązana jest do przedłożenia umowy zawartej z MZGKiM Sp. z o.o. na wywóz śmieci i zawarcia z Miastem Limanowa umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem przepadku wadium.

Osoba, która przetarg wygra zobowiązana jest do urządzenia i prowadzenia ogródka gastronomicznego „piwnego” w okresie od 15 maja 2018 r. do 30 września 2018 r.

Czynsz dzierżawny płatny jest do ostatniego dnia danego miesiąca.

Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, wywozu śmieci oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością.

Szczegółowe usytuowanie na płycie Rynku ogródka gastronomicznego piwnego przedstawia załącznik graficzny z którym można zapoznać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska ul. Jana Pawła II 9.

Umowa dzierżawy zawierać będzie klauzulę o zamknięciu działalności w czasie trwania uroczystości Różańca Fatimskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 1000 w sali nr 18 budynku Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9.

Urządzenie ogródka wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Limanowej w Wydziale Budownictwa i Architektury w trybie przewidzianym ustawą prawo budowlane.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wróć do góry