Deklaracja dostępności

Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Mieście Limanowa

Miasto Limanowa  realizuje projekt pn. : „Wdrażanie  Programu ochrony powietrza w Mieście Limanowa ” -( FEM 2021-2027/„Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Mieście Limanowa nr FEMP.02.05.-IZ.00-0076/23  ze środków  Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027

Całkowity koszt Projektu: 588235,29 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 500 000 zł

Okres realizacji :01.01.2024-31.12.2024

Data podpisania umowy : 17.05.2024r.

W ramach programu możliwe jest zatrudnienie Ekodoradcy w gminie, wyposażenie punktu obsługi mieszkańców, prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych, analizę i zarządzanie zużyciem energii w budynkach użyteczności publicznej ,zakup monitora zewnętrznego do  wyświetlania komunikatów w przestrzeni publicznej oraz wsparcie gospodarstw ubogich energetycznie w postaci  przekazania zestawów energooszczędnościowych oraz wykonania audytów.

Głównym celem projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Realizacja zadań projektu stanowi jednocześnie realizację działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt pozwoli również na realizację polityki energetyczno – klimatycznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W ramach projektu wskazywane będą korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych, takich jak poprawa zdrowia, wygoda, oszczędność oraz promocja gminy i innowacje. Przez kampanie edukacyjne, spotkania oraz materiały informacyjne, projekt będzie angażował społeczność.
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. Rozwój i wzmocnienie roli ekodoradcy będą odgrywać istotną rolę w przyspieszeniu realizacji działań służących poprawie jakości powietrza i ochrony klimatu, aktywnie wspierając proces podejmowania decyzji oraz angażując społeczności lokalne w wdrażanie działań mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Wróć do góry