Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2023 r Dz. U. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza co następuje:

§1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Limanowa przeznacza się do oddania w dzierżawę, następującą nieruchomość

Oznaczenie nieruchomości Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy
Działka ewid. 314/1 o pow. 218 m2 obr. 7 m. Limanowa NS1L/00036619/0 Działka położona przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Limanowa przedmiotowa działka leży w terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług towarzyszących symbol MN/U 8,75 zł za 20 m2 terenu za każdy następny metr kwadratowy 0,25 złotego w stosunku kwartalnym. Czynsz dzierżawy należy uiszczać do ostatniego dnia kończącego dany kwartał. Czynsz aktualizowany na podstawie zarządzeń burmistrza dotyczących stawek czynszu dzierżawnego Oddanie w dzierżawę następuje na czas nieoznaczony licząc od podpisania umowy dzierżawy przez obie jej strony z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działek siedliskowych nr 314/3, 313/4, 306/4 obr 7 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz właścicieli działek 314/3, 313/4, 306/4 obr 7 m. Limanowa.

Wykaz wywieszony zostanie w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni od dnia 10.07.2024 r do dnia 31.07.2024 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry