Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 24 czerwca godz.10:00

W poniedziałek 24 czerwca o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się III Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Limanowa wotum zaufania za 2023 rok.
 9. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
 10. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej.
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
 13. Dyskusja w sprawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok.
 16. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2024 rok
  B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2024 do 2040
  C. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz wspomaganych, utworzonych w ramach realizacji zadań własnych Miasta Limanowa
  D. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
  E. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w Limanowej oraz nadania statutu
  F. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVIII.533.23 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Miasta Limanowa

17. Inicjatywy uchwałodawcze.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                         /-/ Leszek Mordarski
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry