Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Od 1 lipca otwarty Wodny Plac Zabaw przy Parku Miejskim

W poniedziałek 1 lipca otwarta zostanie strefa basenowa w Parku Miejskim. Z wodnych atrakcji korzystać można będzie przez okres wakacji – do 31 sierpnia, przez siedem dni w tygodniu w godz. od 12:00 do 20:00.

Wodny Plac Zabaw przy Parku Miejskim to atrakcje zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Na miejscu  dostępna jest m.in. zjeżdżalnia,  brodzik dla najmłodszych, boisko do siatkówki plażowej oraz specjalne miejsce do leżakowania.

Przypominamy, że dzieci poniżej 13 roku życia z Wodnego Placu Zabaw  korzystać mogą wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, a  przebywając w parku wodnym należy stosować się do Regulaminu Wodnego Placu Zabaw, który dostępny jest na terenie parku oraz poniżej:

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW PRZY PARKU MIEJSKIM W LIMANOWEJ

Postanowienia ogólne

 1. Wodny Plac Zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią Parku Miejskiego w Limanowej i obowiązują w nim przepisy ogólnego regulaminu Parku Miejskiego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Wodny Plac Zabaw czynny jest w sezonie letnim w dniach od poniedziałku do niedzieli od godziny 12:00 do 20:00.
 3. Wejście na teren Wodnego Placu Zabaw odbywa się w wyznaczonych miejscach.
 4. Jednorazowo na terenie Wodnego Placu Zabaw znajdować się może max 50 osób.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Opiekun dziecka korzystającego z Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 7. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 8. Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z korzystaniem z Wodnego Placu Zabaw spowodowane brakiem nadzoru opiekuna nad małoletnim do lat 13 oraz z przyczyn niewłaściwego, niezgodnego z obowiązującymi regulaminami i znakami użytkowania urządzeń Wodnego Placu Zabaw.

Zasady korzystania

 1. Ze zjeżdżalni żółtej korzystać mogą osoby dorosłe oraz dzieci od 8 roku życia.
 2. Przed zjazdem należy sprawdzić czy na ślizg wypływa woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.
 3. Należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników zjeżdżalni.
 4. Pozycje zjazdu:
  Pozycje dozwolone (leżenie na wznak z głowa do góry i siedzenie twarzą do przodu)
  Pozycje niedozwolone (siedzenie twarzą do tyłu, pozycja klęcząca, pozycja stojąca, leżenie na brzuchu z głową w dół, leżenie na wznak z głowa w dół)
 5. Basen lądowiska zjeżdżalni powinien być po wodowaniu opuszczony w możliwie jak najkrótszym czasie!
 6. Zabrania się używania wszelkich materiałów, środków, mogących mieć wpływ na powiększenie prędkości ciała zjeżdżającego.
 7. Bezwzględnie zabrania się:
  – wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,
  – użytkowania zjeżdżalni, gdy brak jest dostatecznej ilości wody lub widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia zjeżdżalni.
  – wskakiwania na ślizg zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
  – zatrzymywania się w rynnie zjeżdżalni podczas zjazdu.
  – biegania po schodach wieży zjeżdżalni, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce.
  – zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.
 8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Wodnego Placu Zabaw lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  – użytkowania Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu,
  – przebywania na Wodnym Placu Zabaw dzieci poniżej 13 roku życia bez nadzoru pełnoletnich opiekunów.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 10. Pracownicy obsługi mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw osoby naruszające regulamin Wodnego Placu Zabaw.
 11. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
 12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu Wodnego Placu Zabaw odpowiedzialność ponosi opiekun.
 13. Koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika ponosi on sam, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Miasto Limanowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wodnego Placu Zabaw w przypadku:
  – złych warunków atmosferycznych,
  – wykonania koniecznych prac technicznych i serwisowych.
 2. Wejście na teren Wodnego Placu Zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

 

Wróć do góry