Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa ws. wydania decyzji środowiskowej dla PBM Sułkowscy sp. j.

                                                                                                                 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r. poz.572)  w związku  z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia  strony uczestniczące w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie  działek nr ew. 384/21 oraz 380/54  obr. ew. 3 w Limanowej że w dniu 19.06.2024 roku wezwał  wnioskodawcę (PBM Sułkowscy Sp. j. 34- 600 Limanowa ul. Fabryczna 1D) do uzupełniania karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wezwaniem w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Dzień 20.06.2024 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia , ogłoszenia  lub   udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie :

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla  Sowliny ”.

Pliki do pobrania

Wróć do góry