Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Module I i Module II.

Program realizowany jest na terenie Miasta Limanowa w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w Module I:                                    53 407,00
Kwota całkowita realizacji zadania w Module I:                                                       
66 758,75 zł

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w Module II:              30 153,00 zł
Kwota całkowita realizacji zadania w Module II:                                                    
43 680,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa
na realizację całego zadania:                                                                                           
83 560,00 zł

 

Moduł I – określa wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich.

 1. Celem Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom
  w wieku 60 lat i więcej.
 2. Wsparcie udzielone w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz w/w osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, zstępni, wstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 3. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II –  wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 2022 roku realizuje zadanie w ramach Modułu II – wówczas zakupiono 130 zestawów opasek bezpieczeństwa, które przekazywane były seniorom, spełniającym kryteria zawarte w Programie.
 2. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
  w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ,,opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji usług opiekuńczych.
 3. Moduł II ma na celu wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowanie tzw. opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa.
 4. Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat
  i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
 5. W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje:
 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.
 1. „Opaska bezpieczeństwa” połączona jest z usługą operatora pomocy – Centrum monitoringu –
  w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmują decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 /3371 310 lub osobiście w siedzibie  Ośrodka przy ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa.

 

Wróć do góry