Deklaracja dostępności
O mieście

Jednogłośne wotum zaufania oraz jednogłośne absolutorium dla Burmistrz Miasta Limanowa Jolanty Juszkiewicz

W poniedziałek 24 czerwca br. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku, z uwagi na podjęcie uchwały udzielenia wotum zaufania Burmistrz Miasta Limanowa Jolancie Juszkiewicz oraz uchwały absolutoryjnej z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok.

Przed podjęciem uchwał odbyła się dyskusja nad Raportem o stanie miasta Limanowa za 2023 rok, zawierającym dane dotyczące stanu budżetu miasta i realizowanych inwestycji, dane demograficzne miasta oraz informacje dotyczące oświaty, gospodarki komunalnej, wodociągowej i kanalizacyjnej miasta. W dyskusji nad Raportem o stanie Miasta Limanowa wzięli udział: Przewodniczący Rady Miasta Leszek Mordarski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Król oraz radni: Michał Bulanda, Robert Gorczowski, Janusz Kądziołka, Robert Kowalski, Waldemar Śliwa, Dorota Wójtowicz i Piotr Zoń.

Po zakończonej debacie Rada Miasta Limanowa jednogłośnie udzieliła Burmistrz  Miasta Limanowa Jolancie Juszkiewicz wotum zaufania.

Następnie po zapoznaniu się z:

– informacją dot. realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok i informacją o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie

– informacją o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej

– informacją Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

oraz

po dyskusji w sprawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2023 rok, Radni Miasta podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2023 udzielając jednogłośnie absolutorium Burmistrz Miasta Limanowa Jolancie Juszkiewicz za 2023 rok.

Burmistrz Miasta Jolanta Juszkiewicz podziękowała radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium, słowa podziękowania skierowała również do wszystkich pracowników urzędu oraz jednostek podległych za ich pracę dla dobra mieszkańców Miasta Limanowa.

W dalszej części posiedzenia Rada Miasta Limanowa podjęła także uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2024 rok
  • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2024 do 2040
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz wspomaganych, utworzonych w ramach realizacji zadań własnych Miasta Limanowa
  • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
  • w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w Limanowej oraz nadania statutu
  • w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVIII.533.23 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Miasta Limanowa.

Galeria

Wróć do góry