Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony dzierżawy miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanowej w dniu  15 czerwca 2024 r.

Zainteresowani dzierżawą miejsc handlowych (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 04.06.2024 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwę oferenta i jego siedzibę.
 2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.
 3. Datę sporządzenia oferty.
 4. Własnoręczny podpis oferenta.
 5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców zawierający w przedmiocie działalności sprzedaż detaliczną prowadzoną
  na straganach i targowiskach.
 6. Dowód wpłaty w wysokości 400,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004,
  w terminie do 04.06.2024 r.
 7. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, sala narad nr 207.

Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości stawki dzierżawy za 1 stanowisko handlowe ( 4-5 m2 ). Licytacja będzie odrębna dla każdego stanowiska. Z lokalizacją stanowiska można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Limanowa. Wywoławcza stawka opłaty wynosić będzie  410,00 zł netto.  za 1 stanowisko. Do stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę. Postąpienia minimalne w licytacji  10,00 zł netto.

Dodatkowe informacje o przetargu udziela Urząd Miasta Limanowa – Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 303 oraz telefonicznie pod nr 18/337-20-54  wew. 182 .

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Pliki do pobrania

Wróć do góry