Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Miasta Limanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Limanowa Uchwały Nr LXXXVIII.533.23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Miasta Limanowa

Zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został w treści ww. Uchwały oraz na załączniku graficznym stanowiącym jej integralną część.

Powyższa Uchwała wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa w zakładce RADA/ UCHWAŁY/2023.

Zgodnie z art.17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku  – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

FORMULARZ składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej  – maile należy kierować na adres: sekretariat@miastolimanowa.pl

Forma papierowa obejmuje:

 • złożenie formularza w Urzędzie Miasta Limanowa
 • wysłanie formularza drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Limanowa, Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

Formularz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umlimanowa (w zakładce: geodezja i kartografia – gdzie i jak załatwić sprawę) na stronie internetowej https://miastolimanowa.pl/ (w zakładce: dla mieszkańców – wnioski i dokumenty do pobrania) oraz udostępniony w siedzibie Urzędu.

Formularz do pobrania: https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,2455902,wniosek-dotyczacy-aktu-planowania-przestrzennego.html

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Miasta Limanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa  , drogą pocztową lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@miastolimanowa.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz ustnie do protokołu, w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Limanowa.

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa z siedzibą Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa i są one podawane w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz §11 pkt 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@miastolimanowa.pl.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry