Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1  i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst  jednolity z dnia 17  kwietnia  2023 r. (  Dz. U. z 2023r. poz.775)  w związku z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   tj. z dnia 25 maja 2023r. ( Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 ) o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Limanowa

zawiadamia  strony

uczestniczące w postępowaniu administracyjnym  w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów  na terenie  działek nr ew. 380/21 oraz 380/54  obr. ew. 3 w Limanowej,  że została uzupełniona i skorygowana karta informacyjna przedsięwzięcia w zakresie: wskazania sposobu zagospodarowania wód opadowych po kontakcie z zmagazynowanymi odpadami  i  ilości przyjmowanych odpadów (poniżej 10 t na dobę) .

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Miasta Limanowa ponownie  zwrócił się (załączając uzupełnioną i skorygowaną kartę informacyjnej przedsięwzięcia ) do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej, Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  oraz  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  w Krakowie –  Wydziału  Spraw Terenowych w Starym Sączu o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 , art.78 ust.1  cytowanej wyżej ustawy  z dnia 3 października 2008 roku.

Strony postępowania mogą zapoznać się z uzupełnionymi  materiałami oraz wnosić uwagi w powyższej sprawie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9,  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Dzień 17.05.2024 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia, ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Sowliny ”.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry