Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 22 marca godz.10:00

W piątek 22 marca o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  XCI Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2024 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2024 do 2040
C. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków Miasta Limanowa na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób/rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie
o pomocy społecznej
D. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
E. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na pomoc rzeczową, zasiłku okresowe i zasiłki celowe przyznanych osobom
lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe z pomocy społecznej, pod warunkiem ich zwrotu w całości bądź w części
F. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), zasad ponoszenia odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu pobierania tych opłat, a także ustalania wymiaru, zakresu oraz sposobu rozliczania i wykonywania usług sąsiedzkich
G. w sprawie ustanowienia Lokalnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów Miasta Limanowa na rok 2024”
H. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
w 2024 roku
I. w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII.410.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego
J. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 459/54 (obr. 5) w mieście Limanowa
K. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określenia inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk
L.w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego
M. w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa
N. w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa
O. w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa
P. w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa
Q. w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa

 1. Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2023 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w roku budżetowym 2023.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 5. Inicjatywy uchwałodawcze.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                           /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry