Deklaracja dostępności
O mieście

Informacje o mieście – stabilizacja osuwisk

W związku z mijającą kadencją kontynuujemy cykl informacji na temat głównych zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować na terenie Miasta Limanowa w ciągu ostatnich lat. Zadania te wykonane zostały z myślą o mieszkańcach, by w naszym mieście żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Informacje dotyczące głównych inwestycji pojawiają się dwa razy w tygodniu  – we wtorki i w piątki.

Do te pory zamieszczone informacje zawierały dane dotyczące:

– budowy parkingów na terenie miasta – zobacz TUTAJ

– powstałych na terenie miasta skrzyżowań z ruchem okrężnym – zobacz TUTAJ

– budowy i przebudowy mostów – zobacz TUTAJ

– remontów miejskich ulic – zobacz TUTAJ

Teraz zachęcamy do zapoznania się z tematem, który dotyczy ostatnich kilku lat tj. działań związanych z wykonaniem stabilizacji osuwisk jakie uaktywniły się na terenie miasta.

W okresie od 2021 do 2023 roku na terenie miasta Limanowa uaktywniły się trzy osuwiska na ul. Paderewskiego, ul. Walecznych i ul. Bystrej. Samorząd miasta podjął działania zmierzające do wykonania stabilizacji osuwisk
i odbudowy dróg w miejscu powstałych zapadlisk.

Galeria

W połowie maja 2021 zamknięty został odcinek ulicy Paderewskiego na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu wykonywane były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie zapadliska.

Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom. Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej, a następnie pozyskać środki na wykonanie właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska.

Prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego rozpoczęły się w połowie lipca 2023 r. Na początku wykonano palowanie na całej długości osuwiska co jest podstawą jego stabilizacji,  następnie na zamontowanych palach  został zabudowany oczep żelbetowy stabilizujący korpus drogi, a ostatni etap robót związany był z odbudową ulicy Paderewskiego.

Rozpoczęcie robót – lipiec 2023 r.:

Galeria

Prace nad stabilizacją osuwiska – sierpień/wrzesień 2023 r.:

Galeria

22 listopada 2023 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji, a dla ruchu pojazdów ulica Paderewskiego otwarta została 1 grudnia 2023 r. Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi zrealizowane zostało za kwotę 3 mln 411.939  zł, z czego 80% tej kwoty stanowiły środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Galeria

Jeśli chodzi o osuwiska przy ul. Walecznych i ul. Bystrej – w 2022 roku przy udziale środków z Urzędu Wojewódzkiego wykonana została dokumentacja geologiczno-inżynierska, a w 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowo – budowlana osuwisk. Obecnie wydawane jest pozwolenie na budowę,  które po pozytywnej opinii  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozwoli ubiegać się o środki z budżetu państwa na wykonanie stabilizacji osuwisk i odbudowę dróg.

Wróć do góry