Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 9 lutego godz.10:00

W piątek 9 lutego o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXXIX Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2024 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2024 do 2040
C. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 10A w Limanowej
D. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 51,30 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 3 w Limanowej
E. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń magazynowych nr T-2.02, T-1.02 zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej
F. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII.446.23 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
G. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
H. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Regionalnemu Ziemi Limanowskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

 1. Zatwierdzenie przez Radę planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 2. Inicjatywy uchwałodawcze.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                            /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

 

 

 

 

 

Wróć do góry