Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

INFORMACJA DLA RODZICÓW O REKRUTACJI  DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO  LIMANOWA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dzieci uczęszczające już  do danego przedszkola prowadzonego przez Miasto Limanowa  lub do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa mogą kontynuować  wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej  pod warunkiem złożenia  przez rodziców deklaracji  o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w  tej szkole podstawowej.

Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego  rodzice składają do dyrektora przedszkola do którego dziecko już uczęszcza , do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego  w którym prowadzone jest przedszkole do którego dziecko uczęszcza lub w przypadku  uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do dyrektora tej szkoły podstawowej.
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice składają w terminie  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice, którzy chcą zmienić miejsce wychowania przedszkolnego dziecka i nie złożyli  deklaracji kontynuacji przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do którego już uczęszczają, mogą ubiegać się o przyjęcie ich dziecka  do  innego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LIMANOWA

Rekrutacja do przedszkoli publicznych  i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa ( art. 131 ust.1  ustawy – Prawo oświatowe).

Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Dziecko 3 letnie nabywa prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 3 lata.

Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci 6 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne dziecko może realizować  w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli. Godziny pracy oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych dostosowane są do potrzeb rodziców

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego. Wniosek składa się odpowiednio do dyrektora przedszkola, do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, w którym prowadzone jest przedszkole, do  dyrektora szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.  

Wniosek należy złożyć w terminie od  11 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.    

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2024 r.do 21.03.2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym od 20.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 4.04.2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 11.06. 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 5.04.2024 r. do godz.15.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym 12.06. 2024 r. do godz.15.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 8.04.2024 r. do 9.04.2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 13.06.2024 r. do 14.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 10.04.2024 r. do godz.15.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym 15.06.2024 r. do godz.15.00.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwu etapowo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131 ust.2 ) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość punktową –28 punktów każde.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego należy przedłożyć: 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.447 z poźn. ze zm.),

Dokumenty określone w pkt. 2-4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego opisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia  o wielodzietności rodziny kandydata oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Na  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w załączniku nr 1 i nr 2  do Uchwały nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

KRYTERIA  REKRUTACYJNE  DO PRZEDSZKOLI , OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Limanowa punkty dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium 
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazali  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 18 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzona prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu administracji państwowej (UPO), lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

(w przypadku rozliczania się rodziców/opiekunów prawnych oddzielnie- dokumenty każdego z rodziców/opiekunów prawnych)

2. Jeden z rodziców /opiekunów prawnych  (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazał  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 9 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzony prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym
3. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, lub prowadzą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata. 4 zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenia o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenia szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4. Jeden rodzic/opiekun prawny (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą. 2 zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja do: tego samego przedszkola, do szkoły podstawowej  tworzącej z tym przedszkolem zespół

lub do oddziału

przedszkolnego w tej szkole podstawowej.

1 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu przez rodzeństwo  kandydata w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja  do: tego samego przedszkola, oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej tworzącej z  tym przedszkolem zespół, innego oddziału klasowego w szkole podstawowej tworzącej z tym przedszkolem zespół

6 Kandydat trzyletni i czteroletni ubiegający się o przyjęcie do przedszkola 5 wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

W przypadku dokumentów w postaci kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopii zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym zawarty w ich treści nr PESEL nie podlega przetwarzaniu i może być zanonimizowany przez osobę składającą.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli należy przedłożyć dokumenty  niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium  określone  przez organ prowadzący  w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

KRYTERIA  REKRUTACYJNE  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa punkty dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium 
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazali  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 18 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzona prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

(w przypadku rozliczania się rodziców/opiekunów prawnych oddzielnie- dokumenty każdego z rodziców/opiekunów prawnych)

2. Jeden rodzic/opiekun prawny  (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazał  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 9 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzony prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym
3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja do tej szkoły podstawowej, do oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej, do przedszkola tworzącego z tą szkołą podstawową zespół. 1 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja,  do tej szkoły podstawowej, do przedszkola  tworzącego z tą szkołą podstawową zespół
4. Kandydat pięcioletni i sześcioletni ubiegający się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata. 5 wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
5. Kandydat pięcioletni i sześcioletni ubiegający się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata rodziców/opiekunów prawnych i kandydata. 3 wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

W przypadku dokumentów w postaci kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopii zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym zawarty w ich treści nr PESEL nie podlega przetwarzaniu i może być zanonimizowany przez osobę składającą.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy przedłożyć dokumenty  niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium  określone  przez organ prowadzący  w  Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wnioski  można pobrać w placówce, do której składany będzie wniosek.

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych placówek  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Limanowa.

We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBSZAREM MIASTA LIMANOWA

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  na terenie Miasta jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami  w publicznych przedszkolach lub oddziałach  przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Limanowa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy art. 131 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, oraz Uchwały nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa zostały opublikowane w BIP Urzędu Miasta Limanowa.

Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16 stycznia 2024 r. znajduje się TUTAJ

Uchwała nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa znajduje się TUTAJ

Wróć do góry