Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Informacja dot. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,  zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej  od 26 lutego do 7 marca 2024 r.

Aby uczestniczyć w rekrutacji  dziecka do klasy pierwszej szkoły nie obwodowej, rodzice składają wniosek  do Dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej, należy pobrać w szkole podstawowej, do której rodzice starają się o przyjęcie dziecka.

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 18/2024  BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA  z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26.02.2024 r.do 7.03.2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym od 29.07.2024 r. do 02.08.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 22.03.2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 16.08. 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25.03.2024 r. do godz.15.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym 19.08. 2024 r. do godz.15.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26.03.2024 r. do 27.03.2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 20.08.2024 r. do 21.08.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 28.03.2024 r. do godz.15.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym 22.08.2024 r. do godz.15.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  w załączniku nr 3 do Uchwały nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp. Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa

punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) wraz z kandydatem  mieszkają na terenie miasta Limanowa i w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazali  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa

40

1) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych  lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzica/opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata   na terenie miasta Limanowa wraz z informacją o zameldowaniu  na pobyt stały, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały w mieście Limanowa  kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku w którym rodzice/opiekunowie prawni  i kandydat zamieszkują wraz z informacją o okresie zamieszkiwania,

2) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzona prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

(w przypadku rozliczania się rodziców/opiekunów prawnych oddzielnie- dokumenty dotyczące każdego z rodziców/opiekunów prawnych)

2. Jeden z rodziców/opiekunów prawnych (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata) zamieszkuje wraz z kandydatem na terenie Miasta Limanowa i w rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazał  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa

20

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  o miejscu zamieszkania wraz z kandydatem    na terenie miasta Limanowa wraz z informacją o zameldowaniu  na pobyt stały, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały w mieście Limanowa kopia dokumentu potwierdzającego tutuł prawny do lokalu/budynku w którym rodzic/opiekun prawny  i kandydat zamieszkują wraz z informacją o okresie zamieszkiwania,

2) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzony prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.

5

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie
4. Kandydat uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny na który prowadzona jest rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub do przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym funkcjonuje szkoła  podstawowa do której kandydat ubiega się o przyjęcie.

3

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu  kandydata do oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub do przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym funkcjonuje szkoła  podstawowa do której kandydat ubiega się o przyjęcie
5 Rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie tej szkoły podstawowej

1

dokument potwierdzający adres wykonywania pracy lub adres wykonywania działalności gospodarczej
6. Rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) wraz z kandydatem  mieszka na terenie objętym porozumieniem międzygminnym w sprawie współpracy międzygminnej przy realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa  zawartym pomiędzy Gminą Miejska Limanowa a Gminą Limanowa.

10

zaświadczenie z  Urzędu Gminy Limanowa o zamieszkaniu rodziców/opiekunów prawnych i kandydata (w przypadku samotnego wychowywania kandydata – rodzica/opiekuna prawnego i kandydata) na terenie objętym porozumieniem międzygminnym w sprawie współpracy międzygminnej przy realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa

 

W przypadku dokumentów w postaci kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopii zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym zawarty w ich treści nr PESEL nie podlega przetwarzaniu i może być zanonimizowany przez osobę składającą.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  szkół podstawowych  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa, należy przedłożyć dokumenty  niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium.

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych szkół  podstawowych  prowadzonych przez Miasto Limanowa. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2024  BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, oraz Uchwała nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa zostały opublikowane w BIP Urzędu Miasta Limanowa.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2024  BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 16 stycznia 2024 r. znajduje się TUTAJ

Uchwała nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa znajduje się TUTAJ

 

 

Wróć do góry