Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Złóż informację o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy posiadaczom wyrobów zawierającym azbest o corocznym obowiązku złożenia informacji o takich wyrobach do 31 stycznia każdego roku użytkowania wyrobu. Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31), osoby wykorzystujące wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, winny corocznie złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia. Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą, składają informację Burmistrzowi Miasta Limanowa, natomiast osoby prawne, Marszałkowi Województwa Małopolskiego.

W sprawie składania „Informacji o wyrobach zawierających azbest” kontaktować się można pod nr tel. 18 337 20 54 wew. 172.

Pliki do pobrania

Wróć do góry