Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Ogłoszenie

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 28 grudnia 2023 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek położonym przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030579/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie nie zostało wpłacone żadne wadium.

W dniu i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie zgłosił się żaden oferent jak również nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 04.01.2024 r. do dnia 11.01.2024 r.

Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa

 

 

Wróć do góry