Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza informujące o zawieszeniu postępowania

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1  i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst  jednolity z dnia 17  kwietnia  2023 r. (  Dz. U. z 2023r. poz.775)  w związku  z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. z dnia 25 maja 2023r. ( Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 ) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia  strony uczestniczące w postępowaniu administracyjnym  w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Limanowej  w ciągu DK28  według wariantu W1A , że w dniu 4.01.2024 roku postanowieniem  znak: ZP.6220.9.2023   zawiesił  postępowanie w/w  sprawie do czasu przedłożenia  raportu o oddziaływaniu przedmiotowego  przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Dzień 5.01.2024 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia , ogłoszenia  lub   udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach ,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla  im. Tadeusza Kościuszki”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Grunwaldzkiego ”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego  Zarządu  „Osiedla Dworskiego ”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Sowliny ”.

Pliki do pobrania

Wróć do góry